vår 2021
SYP-3113 Barnesykepleiens funksjons- og ansvarsområde 2 - 10 stp

Sist endret: 26.02.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk i master i sykepleie, studieretning barnesykepleie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi inngående forståelse for det som er barnesykepleiefagets kjerneområde med fokus på klinisk pediatri, nyfødtmedisin, ungdomsmedisin, kreft hos barn, barns psykiske helse, intensivmedisin til barn, barnekirurgi, barneanestesi, avansert medisinsk utstyr.

Emnet vektlegger barnesykepleie som fag og yrkesutøvelse, kompetanse og fagutvikling.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Inngående kunnskap i nyfødtmedisin, klinisk pediatri, barnekirurgi, nevrokirurgi og intensiv-medisinsk behandling av barn.
 • Inngående kunnskap om ulike kompliserte tilstander og behandlingsmetoder i pediatri og nyfødtmedisin.
 • Inngående kunnskap om smerte- og kvalmebehandling av barn.
 • Inngående kunnskap om barns psykiske helse i et livsløpsperspektiv.

Ferdigheter

 • Kan identifisere, analysere og drøfte etiske problemstillinger samt bidra aktivt i etiske diskusjoner. 
 • Kan gjøre rede for og drøfte egne kunnskaper i analyse av relevante pasientsituasjonen.
 • Kan gjøre rede for tiltak for å ivareta pasient og pårørendes behov for trygghet og omsorg i situasjoner som ofte er preget av angst og usikkerhet.
 • Kan gjøre rede for ulike teorier for smertevurdering og smertebehandling.

Generell kompetanse

 • Kan vurdere sammenheng mellom sykdom/skade/kirurgi og observasjoner i gjennomføring av barnesykepleie tilpasset barn og ungdoms individuelle behov.
 • Studenten kan planlegge og gjennomføre undervisning fra eget fagfelt, samt gi konstruktiv tilbakemelding til medstudenter.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, ferdighetstrening, simulering, basisgrupper, seminarer, selvstudium.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være bestått for å få adgang til eksamen:

 • Individuelt eller i gruppe utarbeide og gjennomføre et undervisningsopplegg, med gitt tema. Individuell skriftlig læringslogg innleveres Canvas etter gjennomføring.

Eksamen:

Individuell skriftlig hjemmeeksamen med gitt tema. Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått.

Ved ikke bestått gis det adgang til kontinuasjonseksamen.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SYP-3113
 • Undersider