vår 2021
SYP-3114 Kliniske praksisstudier 2 - Barnesykepleie - 15 stp

Sist endret: 09.02.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk i master i sykepleie, studieretning barnesykepleie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Studentene skal gjennom veiledet praksis videreutvikle kunnskap om barnesykepleierens funksjons og arbeidsområde med fokus på:

 • Ivaretagelse av barns grunnleggende behov ved ulike medisinske tilstander.
 • Systematisk observasjon og overvåking av akutt og/eller kritisk syke barn.
 • Forebygging av komplikasjoner som følge av sykdom, prosedyrer og behandling.
 • Kommunikasjon og samarbeid med barn og deres omsorgspersoner.
 • Å fremme mestring, ivareta det friske og opprettholde håp, livskvalitet og mening.
 • Å redusere og lindre smerte og ubehag.
 • Teamarbeid

Emnet inneholder fysiologi, patofysiologi, farmakologi, mikrobiologi, sykdomslære og behandling, medisinsk utstyr.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Inngående kunnskap:

 • Om barnets modenhetsgrad, fysisk, psykisk og sosiale utvikling.
 • Om ungdoms spesielle behov når sykdom/ulykke rammer.
 • Om smertevurdering og lindring i behandling og pleie.
 • Om kommunikasjon med pasienter og pårørende til akutt/kritisk syk eller døende.

Ferdigheter

 • Behersker kliniske observasjoner, avansert monitorering knyttet til ulike pasientmålgrupper.
 • Kan gjøre rede for pasientens modenhetsgrad, fysisk, psykisk og sosial utvikling relatert til smertevurdering, pleie og behandling.
 • Kan problematisere barnesykepleierens ansvar og funksjonsområde.
 • Vurderer pasientens immunforsvar, forebygger infeksjoner og unngår smittespredning.
 • Tar ansvar for smertevurdering og lindring i behandling og pleie.
 • Mestrer venekanylering, venøse blodprøver, kliniske observasjoner og invasiv monitorering.
 • Gjennomfører med større grad av selvstendighet i barnesykepleie i forhold til å bruke vurderingsverktøy som NIDCAP og NBAS og veiledningsmetoden NBO.
 • Utøver barnesykepleie som fremmer tilknytnings- og samspillsprosesser i utvikling av foreldreskap.
 • Planlegger ekstubasjon og intubasjon av barnet med godt og sikkert håndlag.
 • Kan utøve avansert hjerte/lungeredning (AHLR) etter gjeldende retningslinjer for pasientmålgruppen.
 • Utøver palliativ omsorg i et familiesentrert perspektiv.
 • Anvender kunnskap om spesialavdelingens arbeidsmiljø for å bidra til et godt teamarbeid.
 • Kan, med veiledning, identifisere tegn på omsorgssvikt og barnemishandling.

Generell kompetanse

 • Kan begrunne og problematisere teori- og verdigrunnlag. Studenten kan identifisere, analysere og drøfte etiske problemstillinger samt delta aktivt i etiske diskusjoner.
 • Utfører kvalitetskontroll og anvender relevant medisinsk utstyr på en sikker og forsvarlig måte, særlig grunnleggende bruk av infusjonspumper og respirasjonsstøttende utstyr.
 • Er bevisst sin egen rolle og kompetanse og bidrar til et godt teamarbeid.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledet klinisk praksis, ferdighetstrening, simulering læringslogg, veiledningsforum, selvstudium.

Eksamen

Det gjøres en samlet vurdering av studentens prestasjon i praksis ut fra tilfredsstillende grad av oppnådd læringsutbytte for emnet. Krav om tilstedeværelse må være godkjent.

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i praksisemner. Ikke bestått i praksis medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SYP-3114
 • Undersider