vår 2021
SYP-3123 Intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområder 2 - 10 stp

Sist endret: 06.03.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk for master i sykepleie, studieretning intensivsykepleie og kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

I emnet vinkles fokuset fra det generelle til det spesielle i intensivsykepleie og studentene skal videreutvikle sin faglige vurderingsevne. Studentene tilegner seg spesifikke og avanserte kunnskaper og ferdigheter innen intensivsykepleie. Emnet omfatter undervisning om kompliserte sammensatte patologiske prosesser knyttet til pasientens sykdom/skade/kirurgi og dens betydning for sykepleien. Intensivpasienter i alle aldre. Pårørendearbeid vektlegges også.

Emnet omhandler på et spesifikt og avansert nivå følgende temaer:

 • Intensivsykepleiens funksjons- og ansvarsområder.
 • Etikk
 • Intensivmedisin og behandling
 • Avanserte målemetoder i intensivmedisin
 • Ulike pasientgrupper og pårørende i intensivsykepleie
 • Opplevelser og reaksjoner på akutt og/eller kritisk sykdom
 • Fysiologi og patofysiologi
 • Farmakologi
 • MTU
 • Anestesiologi og kirurgi


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

 • Har inngående kunnskaper om hvordan kroppens organer og organsystemer fungerer, og hvordan patofysiologiske prosesser og sykdomstilstander utarter seg.
 • Har inngående kunnskaper om fysiologi og patofysiologi som bakgrunn for helhetlig sykepleie til den komplekst syke intensivpasient, i ulike aldersgrupper.

Ferdigheter:

 • Analyserer komplekse kliniske problemstillinger og gir kunnskaps- og forskningsbaserte begrunnelser for foreslåtte tiltak.
 • Har ferdigheter i drøfting av intensivsykepleien relatert til behandlingsmetoder i intensivmedisin.
 • Har avanserte ferdigheter i bruk av avansert medisinsk utstyr benyttet i intensivavdelinger.
 • Har ferdigheter i analyse av pasientens symptomer og funn og anvender den til planlegging av helhetlig sykepleie til intensivpasienten i ulike aldersgrupper.
 • Kan analysere og vurdere etiske problemstillinger og drøfte handtering av disse ut fra ett helhetlig intensivsykepleie perspektiv.
 • Har avanserte kunnskaper om pasient og pårørendes reaksjon og mestring av akutt/kritisk sykdom og anvender disse i drøfting av omsorgen for pasient og pårørende.
 • Har ferdigheter i avansert hjerte-lungeredning.

Generell kompetanse:

 • planlegger og gjennomfører kunnskapsbasert undervisningsopplegg fra eget fagfelt.
 • Har samarbeidskompetanse og gir/mottar konstruktiv tilbakemelding fra medstudenter og lærere.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, basisgruppearbeid, ferdighetstrening, simulering, casearbeid, litteraturseminar, selvstudium

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være bestått for å få adgang til eksamen:

 • Individuelt eller i gruppe utarbeide og gjennomføre et undervisningsopplegg, med gitt tema. Individuell skriftlig læringslogg innleveres Canvas etter gjennomføring.

Eksamen:

Individuell skriftlig hjemmeeksamen med gitt tema. Ved vurdering benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått.

Ved ikke bestått gis det adgang til kontinuasjonseksamen


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SYP-3123
 • Undersider