vår 2021
SYP-3124 Kliniske praksisstudier 2 - Intensivsykepleie - 15 stp

Sist endret: 09.02.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk for master i sykepleie studieretning intensivsykepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet er et veiledet praksisemne der studenten utvikler sin evne til selvstendighet. Fokus på oversikt over pasientsituasjon, planlegging av helhetlig intensivsykepleie. Forebygging av komplikasjoner til skade og behandling.

 • Flere organsvikt.
 • Intensivpasienten i alle aldre.
 • Identifisering og vurdering av tidlige tegn til endring i pasientens tilstand.
 • Rehabilitering av intensivpasienten.
 • Kommunikasjon og samarbeid.
 • Ansvar for handtering og kontroll av medisinsk teknisk utstyr.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper

 • Har avansert sykepleiefaglige og medisinske/naturvitenskapelige kunnskaper i utførelsen av helhetlig intensivsykepleie og behandling til pasienten i ulike aldersgrupper.

Ferdigheter

 • Selvstendig refleksjon over intensivsykepleierens ansvar og funksjon.
 • Utfører selvstendig intensivsykepleie ut fra pasientens spesielle behov, samt vurderer og evaluerer egne sykepleiefaglige tiltak. Har selvstendig fokus på pasientens velvære.
 • Mestrer detaljerte kliniske observasjoner, synliggjør oversikt over pasientens organsvikt/situasjon med bakgrunn i kunnskaper og erfaringer.
 • Viser selvstendig evne til å identifisere tidlige tegn til endring i pasientens tilstand. Vurderer kontinuerlig pasientens tilstand samt viser selvstendighet i «føre-var» -vurderinger, forebygging og behandling av organskade.
 • Overvåker og gjennomfører postoperativ sykepleie med utgangspunkt i den aktuelle pasient, inngrepets art og anestesiform. Vurderer pasientens behov for lindring.
 • Tar initiativ til og tar ansvar for tidlig rehabilitering av intensivpasienten med vekt på pasientens mestring. Ivaretar pasientens og pårørendes rett til medbestemmelse.
 • Planlegger og gjennomfører intra- og interhospital transport av intensivpasienten under veiledning. Har fokus på pasientsikkerhet.
 • Mestrer infeksjonskontroll, forebygger infeksjoner hos pasienten i utførelsen av intensivsykepleie.

Generell kompetanse:

 • Samhandler selvstendig med akutt og/eller kritisk syke pasienter og deres pårørende.
 • Identifiserer, analyserer og drøfter etiske problemstillinger samt deltar aktivt i etiske diskusjoner.
 • Anvender erfaringer og kunnskaper om spesialavdelingens arbeidsmiljø og bidrar til et godt teamarbeid. Tar medansvar og bidrar til tverrfaglig samarbeid og godt arbeidsmiljø i spesialavdelingen.
 • Anvender kunnskaper og ferdigheter for bruk av, kontroll og vedlikehold av avdelingens mest anvendte medisinsk tekniske utstyr.
 • Tar initiativ til veiledning av medstudenter og kolleger.
 • Mestrer vurdering og behandling av akutte situasjoner, herunder anvender gjeldende retningslinjer ved AHLR.
 • Analyserer faglige problemstillinger i intensivsykepleie og anvender kunnskapsbasert praksis. Reflekterer muntlig og skriftlig over praksis.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledet klinisk praksis, læringslogg, veiledningsforum og selvstudium.

Eksamen

Det gjøres en samlet vurdering av studentens prestasjon i praksis ut fra tilfredsstillende grad av oppnådd læringsutbytte for emnet. Krav om tilstedeværelse må være godkjent. Ved vurdering av praksis benyttes karakterskalaen bestått og ikke bestått.

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet. Ikke bestått praksis medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SYP-3124
 • Undersider