vår 2021
TYS-1001 Tysk fonetikk og formlære med praktiske øvelser - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet er en del av årsstudiet i tysk og lektorutdanning 8-13. Forkunnskaper tilsvarende TYS-0100 Innføring i tysk eller tysk I eller II (tidligere B- og C-språk) fra videregående anbefales. Emnet er obligatorisk for studenter med tysk som fag 1 og 2 ved lektorutdanning 8 - 13.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner lavere grad (ikke realfag). Du trenger ikke oppgi hvilket emne du søker opptak til.

 

Anbefalte forkunnskaper:

Det anbefales at studentene har forkunnskaper tilsvarende TYS-0100 Innføring i tysk eller tysk I eller II (tidligere B- og C-språk) fra videregående, spesielt dersom det er lenge siden studenten har hatt tysk.


Innhold

Emnet gir opplæring i grunnleggende emner på områdene tysk fonetikk og formlære. Dessuten øves studentenes praktiske språkferdigheter gjennom skriftlige og muntlige øvelser, oversettelser fra norsk til tysk og andre (fler-) språklige oppgaver med refleksjonsfokus. I denne sammenheng tar studentene også i bruk digitale og tradisjonelle oppslagsverk både med tanke på eget språkbruk og med tanke på videreformidling i undervisningskontekster.

Anbefalte forkunnskaper

TYS-0100 Innføringskurs i tysk

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studentene har:

 • gode praktiske kunnskaper i tysk fonetikk slik at de kan veilede og korrigere egen og andres tyske uttale
 • grundige morfologi-kunnskaper slik at de kan produsere enklere skriftlige og muntlige tekster på tysk samt veilede og korrigere andres skiftlige og muntlige bruk av språket.

Ferdigheter:

Studentene kan:

 • anvende sine grammatiske kunnskaper i praksis, dvs. ved muntlig og skriftlig produksjon og resepsjon av tyskspråklige tekster
 • bruke leksikalske og grammatiske oppslagsverk på en fortrolig måte

Læringsresultatet vil tilsvare nivå B1/B2 i henhold til GER (felleseuropeiske referanserammen for språk).


Undervisnings- og eksamensspråk

Tysk.

Undervisning

Undervisningen foregår i form av forelesninger, seminarer og øvelser. Tilsammen tilsvarer dette ca. 65 t undervisning, dvs. 4 t ukentlig. Det gis i tillegg et felles øvelseskurs for TYS-1001 og TYS-1002. Det anbefales på det sterkeste å delta jevnlig på dette kurset.

Undervisningen er lagt opp slik at den krever forarbeid, aktiv deltakelse og etterarbeid.

 

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • Arbeidskrav 1: Opplæringen i tysk fonetikk organiseres som et eget kurs i løpet av studiets første uker. Kurset avsluttes med en instituttintern muntlig prøve i fonetikk. Prøven evalueres med godkjent/ikke godkjent.
 • Arbeidskrav 2+3: Det arrangeres to 2-timers instituttinterne skriftlige prøver i oversettelse og / eller praktisk formlære uten hjelpemidler. Prøvene annonseres på forhånd og deltagelse er obligatorisk. Prøvene evalueres med godkjent/ikke godkjent.
 • Arbeidskrav 4: Studentene får en 1-ukes hjemmeoppgave i slutten av undervisningsfasen som inneholder både en oversettelse og oppgaver knyttet til praktisk formlære. Hjemmeoppgaven evalueres med godkjent/ikke godkjent. 

Vurderingsform:

 • en 4-timers skriftlig skoleeksamen

Eksamen vurderes med bokstavkarakterer (A-F), hvor F er "ikke bestått". Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.  


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TYS-1001