vår 2021
TYS-1002 Elementær tysk syntaks I - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Forkunnskaper tilsvarende TYS-0100 Innføring i tysk eller tysk I eller II (tidligere B- og C-språk) fra videregående anbefales. Emnet er obligatorisk for årsstudiet i tysk og tysk som fag 1 og 2 ved lektorutdanning 8 -13.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper:

Det anbefales at studentene har forkunnskaper tilsvarende TYS-0100 Innføring i tysk eller tysk I eller II (tidligere B- og C-språk) fra videregående, spesielt dersom det er lenge siden studenten har hatt tysk.


Innhold

Emnet gir grunnleggende opplæring i syntaktisk analyse og setningssyntaks med hovedvekt på kasussyntaks. Studentene lærer seg å analysere enklere tyske setninger med tanke på form og funksjon av de enkelte setningsleddene. Dessuten lærer de seg de mest grunnleggende fagtermini slik at de forstår bruken av disse, og selv kan bruke dem både med tanke på eget språkbruk og med tanke på videreformidling i undervisningskontekster.

Anbefalte forkunnskaper

TYS-0100 Innføringskurs i tysk

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper:

Studentene har:

  • tilegnet seg gode kunnskaper om og forståelse av tyske setninger og deres oppbygning samt god oversikt over kasusbruken på tysk.

   Ferdigheter:

Studentene kan:

  • gjennomskue strukturen i tyske setninger og selv å produsere korrekte setningsstrukturer.
  • veilede og korrigere andres produksjon av tyskspråklige setningskonstruksjoner.


Undervisnings- og eksamensspråk

Tysk.

Undervisning

Undervisningen foregår i form av forelesninger, seminarer og øvelser. Tilsammen tilsvarer dette ca. 65 t undervisning, dvs. 4 t ukentlig. Det gis i tillegg et felles øvelseskurs for TYS-1001 og TYS-1002. Det anbefales på det sterkeste å delta jevnlig på dette kurset.

Undervisningen er lagt opp slik at den krever forarbeid, aktiv deltakelse og etterarbeid.

 

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før studenten kan fremstille seg til eksamen:

  • tre hjemmeoppgaver med frist på ca. 7-10 dager. Oppgavene evalueres med godkjent/ ikke godkjent. Alle tre oppgavene må være godkjente for å få anledning til å fremstille seg til eksamen.

Vurderingsform:

  • en 4-timers skriftlig skoleeksamen.

Emnet vurderes med bokstavkarakterer (A-F), hvor F er "ikke bestått".

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: TYS-1002