vår 2021
TYS-1101 Tysk tekstlesing og tekstproduksjon med prosjektarbeid - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i årsstudium i tysk og tysk i lektorutdanning 8-13 om har tysk som fag 1 og fag 2. Emnet kan også tas som enkeltemne. Forkunnskaper tilsvarende TYS-0100 Innføring i tysk eller tysk I eller II (tidligere B- og C-språk) fra videregående anbefales.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner lavere grad (ikke realfag). Du trenge ikke oppgi hvilket emne du søker opptak til.

Det anbefales at studentene har forkunnskaper tilsvarende TYS-0100 Innføring i tysk eller tysk I eller II (tidligere B- og C-språk) fra videregående.


Innhold

Stikkord for det språklige arbeidet i dette emnet er lese, lytte, snakke, skrive. Du lærer å bruke digitale oppslagsverk som grammatikker, ordbøker, stilistiske hjelpemidler og andre språkressurser på nett. Du vil utvikle gode strategier i forhold til egen språkinnlæring, utvide ditt ordforråd og omsette dine grammatikk-kunnskaper i egen språkbruk. Tekstmaterialet vil være ulike sjangre med tema fra tysk litteratur- og kulturlivet, politikk- og samfunnsliv og samtidshistorie også innenfor de andre tyskspråklige landene. Emnet inneholder en prosjektdel, der du selv kan velge et tema, en sjanger eller et medium du ønsker å fordype deg i, som for eksempel litteratur, film, musikk, TV-serier, stand up, eller et tema fra tysk historie. Individuell veiledning og oppfølging på prosjektet er obligatorisk, og det skal inneholde både en muntlig og skriftlig formidlingsdel (se arbeidskrav).

Anbefalte forkunnskaper

TYS-0100 Innføringskurs i tysk

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • grunnleggende kunnskap om deler av tyskspråklig kultur, samfunnsliv og samtidshistorie
 • inngående kunnskap om ett tema innenfor tysk kultur, samfunn eller historie
 • oversikt over digitale språkressurser (grammatikker, ordbøker)
 • innsikt i og bevissthet rundt egen språkinnlæring

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • lese ulike tekstsjangre
 • forstå hovedtrekkene i lengre tekster
 • forstå tysk talespråk og føre samtaler om ulike tema på tysk
 • gjennomføre muntlige presentasjoner på tysk
 • utføre et mindre prosjektarbeid under veiledning


Undervisnings- og eksamensspråk

Tysk.

Undervisning

Seminar og gruppearbeid med muntlige og skriftlige øvelser, samskriving, gruppeveiledning og individuell veiledning. Emnet har fire timer organisert undervisning i uka, i tillegg kommer kollokviearbeid og veiledningstimer (gruppe og individuelt). Undervisningen er lagt opp slik at den krever forarbeid, aktiv deltakelse og etterarbeid.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • innlevering av skriftlig utkast til mappetekstene, det vil si tre tekster, tre innleveringer. Én av tekstene kan skrives i gruppe med to eller tre.
 • innlevering av skriftlig utkast til individuelt prosjektarbeid
 • muntlig presentasjon av eget prosjekt

Vurderingsform:

 • En mappeevaluering som består av til sammen fire tekster, hvorav tre kortere tekster med utgangspunkt i emnets tekstmateriale (ca 2 sider hver) og ett prosjektarbeid (ca 4 sider).  Én av de kortere tekstene kan være skrevet i gruppe med to eller tre andre studenter. Sideantallet øker med antall medforfattere. Hvis to skriver sammen, må teksten være på ca. 4 sider, hvis tre på ca. 6 sider. De som skriver i lag må legge ved en logg der man redegjør for skriveprosessen og hvem som har skrevet hva.
 • Muntlig eksamen (ca. 20 min.) som tematisk tar utgangspunkt i mappetekstene. Studenten må ha bestått mappeeksamen før de får ta muntlig.

Emnet vurderes med "bestått"/ "ikke bestått". Både mappeevaluering og muntlig eksamen må være bestått for å få "bestått" på emnet.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakteren "ikke bestått" til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.Ved "ikke bestått" mappeevaluering leverer studentene inn en bearbeidet mappe, og stiller til muntlig eksamen.  Ved "ikke bestått" muntlig eksamen behøver studentene kun å stille til ny muntlig eksamen.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TYS-1101