vår 2021
TYS-2114 Grammatikk i og for tyskundervisningen. - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i lektorutdanning trinn 8-13 studieretning tysk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Anbefalte forkunnskaper: emner tilsvarende årsenheten i tysk (1000-nivå i tysk).

Søknadskode 9199 - Enkeltemner lavere grad (ikke realfag)  


Innhold

Grammatikken hjelper oss å forstå systemet til et språk. Om man ønsker å bli tysklærer, finnes det flere gode grunner hvorfor akkurat grammatikken blir en viktig del av den kunnskapen man har bruk for. Som lærer er man et viktig språklig forbilde for elevene. Dermed er det viktig å beherske språksystemet godt når man selv bruker språket i klasserommet. Samtidig blir formidlingen av språksystemet en sentral del av språkundervisningen. For å kunne formidle (deler av) det tyske språksystemet til elevene i klasserommet, må man selv ha gode kunnskaper om dette systemet og vite mye om hvordan systemet best kan formidles videre. Dessuten krever læreplanen for fremmedspråk i skolen at elevene utvikler og får selvinnsikt i egen språklæring. Også dette forutsetter gode kunnskaper i språksystemet man jobber med.

Den grunnleggende grammatikken (morfologi, syntaks og fonetikk) er blitt gjennomgått i TYS-1000-emnene. I dette emnet kommer vi tilbake til noen av temaene og utvider med flere som er relevante for tyskundervisningen. Vi jobber bl.a. med imperativ og konjunktiv, aktiv og passiv, modale hjelpeverb og relativsetninger.

Formidlingen av grammatiske kunnskaper og ferdigheter i tyskundervisningen krever gode faglige og didaktiske kunnskaper hos læreren. I studiet jobbes det mye med ulike didaktiske tilnærminger, bl.a. bruken av multimedia, nettstøttede hjelpemidler og lignende.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om

 • hvordan imperativformer dannes og brukes
 • hvordan utvalgte konjunktivformer dannes og brukes
 • forskjellen mellom bruken av aktive og passive verbalformer
 • bruken av modale hjelpeverb
 • hvordan relativsetninger dannes og brukes.

Alle disse kunnskapene er spesielt relatert til arbeidet med språket i klasserommet og formidlingen av kunnskaper og ferdigheter til elever.

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • danne og bruke de formene som ble nevnt ovenfor.
 • kan forklare og formidle («lære bort») i tysk-klasserommet hvordan disse formene dannes og brukes.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er tysk.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Undervisning

Seminar, organisert som blokkundervisning relatert til temaene.

Til sammen ca. 30 timer. 

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist av faglærer før man kan fremstille seg til eksamen:

Det leveres 2 kortere arbeidskrav i løpet av semesteret. Begge arbeidskravene inneholder både oppgaver knyttet til egenkompetanse relatert til temaene og oppgaver knyttet til adekvat formidling av temaene til elever, bl.a. ved bruk av multimedia.

Eksamen består av 2 deler:

 • Innlevering av et multimedialt arbeide (video, powerpoint med lyd eller lignende) der kandidaten illustrerer hvordan han/hun ønsker å formidle et selvvalgt aspekt innenfor ett av temaene som ble tatt opp på kurset, til elever. Denne delen gjøres hovedsakelig på tysk, men norsk kan brukes på de delene der dette oppleves som didaktisk hensiktsmessig.
 • En kort begrunnelse av valgt tema for a-delen og valgt framgangsmåte. Denne delen av oppgaven skrives på tysk. Lengde: ca. 1-3 A4-sider

Alle skriftlige arbeid er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Det settes en samlet innleveringsdato for begge delene ca. 2 uker etter undervisningsslutt. 

Vurderingsuttrykk:

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TYS-2114