vår 2021
TYS-2980 Fordypningsoppgave i tysk for lektor 8-13 - 10 stp

Sist endret: 25.02.2021

Emnetype

Fordypningsoppgaven i tysk er obligatorisk for studenter på lektorutdanning trinn 8-13 med tysk som fag 1. Bestått fordypningsoppgave er en forutsetning for at studenten kan følge videre studieprogresjon i lektorprogrammet. For å kunne ta emnet, må studenten ha tatt alle 1000-emnene i tysk som har vært tilbudt tidligere i studieløpet og fått godkjent praksis så langt i studiet.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Emnet består av å diskutere, planlegge og gjennomføre en skriftlig akademisk oppgave på tysk under veiledning. Tema for oppgaven velges i samråd med en faglærer. Studenten kan velge tema innen tysk språk, kultur eller litteratur. Under begrepet kultur menes i denne sammenhengen problemstillinger innenfor samtidshistorie, politisk kultur, samfunnsliv, film, TV-serier og liknende. Tema kan med fordel ta utgangspunkt i tidligere 1000-emner, eller knyttes til det 2000-emnet som går i samme semester. Temaet som velges bør ha relevans for arbeidet i skolen. Oppgaven kan gjerne ha en didaktisk vinkling, men dette er ikke et krav.

Fordypningsoppgaven skal skrives på tysk og på denne måten videreutvikles de språklige ferdighetene i tysk. I tillegg styrkes evnen til selvstendig prosjektplanlegging, -utvikling  og -gjennomføring, samt tekstproduksjon i tråd med akademiske standarder.

Tema for oppgaven, problemstilling, pensum og en første skisse skal diskuteres med veileder. Gjennom dette arbeidet øves de muntlige ferdighetene, både i tysk men også evnen til å beskrive tanker, ideer og utformingen av et prosjektarbeid.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • dybdekunnskaper om det selvvalgte tema innen tysk språk, litteratur eller kultur
 • forståelse for hvordan en med utgangspunkt i egen problemstilling tilegner seg teoretiske kunnskaper og/eller samler inn empirisk materiale for en selvstendig framstilling og drøfting
 • god innsikt i den akademiske skriveprosessen

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • planlegge og utforme et avgrenset akademisk prosjekt under veiledning
 • utarbeide en relevant problemstilling og deretter en passende disposisjon for arbeidet
 • bruke kilder og referanser etter fagets akademiske standard
 • presentere et avgrenset faglig innhold skriftlig og muntlig
 • behandle et faglig tema på en etisk forsvarlig måte
 • skrive en akademisk tekst på tysk


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning/veiledning knyttet til fordypningsoppgaven blir gitt på tysk. Eksamensspråket er tysk.

Undervisning

Undervisningen består av veiledning som gis individuelt og/eller i gruppe. Om det gis gruppeveiledning, må studentene være forberedt på å legge fram problemstillingen og mindre deler av oppgaven til diskusjon i gruppa.

Det avtales et første felles orienteringsmøte i starten av semesteret (uke 1), eventuelt i slutten av forutgående semester. Deretter skal studenten komme til veiledning i sammenheng med valg av tema for oppgaven, utforming av problemstilling og valg av pensum i løpet av semesterets første 3 uker.

Etter første innlevering av oppgaveutkast (senest i semesterets uke 6), skal student og faglærer møtes for diskusjon om arbeidet.

Senest i uke 13 skal et andre utkast av oppgaven leveres inn, etterfulgt av skriftlig eller muntlig veiledning/ kommentarer fra faglærer. Endelig pensumliste fastsettes.

Ved behov kan øvrige gruppeveiledninger/seminar arrangeres. Dette avtales mellom studenter og faglærere underveis.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent til fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Én times muntlig veiledning i løpet av semesterets første 3 uker: Studentene skal diskutere tema, problemstilling og pensum for oppgaven med faglærer og få dette godkjent.
 • Innlevering av første utkast senest i uke 6. Utkastet må være så godt utarbeidet at konturen av den endelige oppgaven er tydelig (med problemstilling, utlegging/ diskusjon/ redegjørelse/ og avslutning). Deler av utkastet kan bestå av kulepunkt og stikkord.
 • Én times muntlig veiledning ca. ei uke etter innlevering (senest uke 7), der utkastet diskuteres med faglærer eller i gruppe.
 • Andre innlevering av utkast, senest i uke 13: dette utkastet skal bestå av tilnærmet ferdig tekst. Pensumliste fastsettes. Faglærer kan gi tilbakemelding skriftlig eller muntlig.

 

Eksamen består av to deler:

 • En fordypningsoppgave på 10-15 sider som skal leveres innen oppgitt frist.
 • En muntlig prøve som tar utgangspunkt i oppgaven (muntlig prøve foregår 2-3 uker etter innlevering av semesteroppgaven). For å gå opp til muntlig eksamen, må skriftlig eksamen være vurdert til bestått.

Etter muntlig eksamen blir det gitt endelig karakter for emnet. Ved ikke bestått til eksamen, må alle eksamensdeler avlegges på nytt ved kontinuasjonseksamen. Fordypningsoppgaven kan leveres til ny vurdering i bearbeidet form.

Etter avtale med faglærer kan oppgaven skrives av to eller tre studenter i fellesskap. Omfanget av oppgaven må da økes med henholdsvis 50 og 100 %. Studenter som skriver oppgave sammen, får samme vurdering.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Vurderingsuttrykk: Eksamen vurderes med "Bestått"/ "Ikke bestått".

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. En bacheloroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i bearbeidet form. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Ved kontinuasjonseksamen må alle eksamensdeler avlegges på nytt. Det leveres en inn en revidert utgave av oppgaven. I sammenheng med revisjonen har studenten krav på veiledning én gang.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TYS-2980