vår 2021
VPL-1207 Kommunikasjon og relasjoner i praksis (praksis 1) - 15 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:

 • Samhandling og kommunikasjon
 • Faglig, etisk og juridisk forståelse i praksis
 • Intervju og observasjon
 • Bevisstgjøring rundt egen yrkesutøvelse


Hva lærer du

Kunnskap

 • Kan redegjøre for praksisstedets funksjon og plassering innen helse- og omsorgstjenestene (4 g)
 • Kan presentere lovgrunnlag og regler for praksisplassens tjenesteutøvelse (13 b)

Ferdigheter

 • Kan reflektere faglig og etisk over egne reaksjoner, påvirkning på andre og justere egen atferd og holdning under veiledning     (5 c)
 • Kan anvende aktiv lytting og ta initiativ og å delta i samtaler med tjenestemottakere og pårørende (7*)
 • Kan anvende faglig kunnskap og under veiledning bidra i utøvelse av beslutningsstøtte (8 b)
 • Kan bruke intervju og observasjon som metode for å identifisere tjenestemottakers ønsker og behov (8 c)

Generell kompetanse

 • Kan identifisere og vurdere faglige og etiske problemstillinger i tjenesteutøvelsen (6 a)
 • Kan planlegge og gjennomføre samhandling med tjenestemottakere og andre relevante samarbeidspartnere ved bruk av relasjons- og kommunikasjonskompetanse (6 c)
 • Kan dele egne erfaringer med andre og gjennom samhandling reflektere over hva som er god praksis innenfor fagområdet (6 f)


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

Til sammen en uke for- og etterarbeid med forelesninger og gruppearbeid, samt ni ukers sammenhengende praksis.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 400 timer, inkludert selvstudium.


Eksamen

Arbeidskrav:

Fullført praksis vurderes som godkjent/ ikke godkjent.

Eksamen:

Fire dagers skriftlig individuell hjemmeeksamen som vurderes etter karakterskala A - F, der F er ikke-bestått.

Kandidater som ikke består ordinær eksamen og kandidater med gyldig fravær, gis adgang til kontinuasjonseksamen jfr. § 22 i forskrift for eksamener ved UiT. https://uit.no/eksamen/art?p_document_id=510357


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: VPL-1207