vår 2021
VPL-1303 Menneskets psykologi, utvikling og læring - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:

 • Læring og utvikling i et livsløpsperspektiv
 • Introduksjon didaktikk
 • Lek og aktivisering
 • Dannelse
 • Emosjoner
 • Mestring og autonomi
 • Sosiologisk perspektiv på barndom og ungdom
 • Estetikk
 • Kognitive funksjonsnedsettelser, herunder utviklingshemming


Hva lærer du

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kan redegjøre for psykologisk, sosial og biologisk utvikling og læring i et livsløpsperspektiv (7 d)
 • Kan redegjøre for pedagogiske teorier, ulike læringssyn og didaktiske prinsipper (7 e)
 • Kan redegjøre for og reflektere over hvordan tilrettelegge for mestring og autonomi (7 f)
 • Kan redegjøre for årsaker og forhold som påvirker kognisjon og atferd generelt, og kognitive funksjonsnedsettelser og utviklingshemming spesielt (10 c)
 • Kan redegjøre for et sosiologisk perspektiv på barndom og ungdom, og barn og unges behov for tilrettelegging av tjenester (13 h)

Ferdigheter

 • Kan anvende faglig kunnskap for å planlegge, iverksette, gjennomføre og evaluere ulike aktiviteter, samt tilrettelegge for lek, for barn og unge (8 a)


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, gruppe- og prosjektarbeid.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 240 timer inkludert selvstudium. 


Eksamen

Arbeidskrav:

Praktisk prosjektarbeid vurderes til godkjent/ikke godkjent

Eksamen:

Individuell muntlig eksamen som vurderes etter karakterskala A-F, der F er ikke-bestått.

Kandidater som ikke består ordinær eksamen og kandidater med gyldig fravær, gis adgang til kontinuasjonseksamen jfr. § 22 i forskrift for eksamener ved UiT. https://uit.no/eksamen/art?p_document_id=510357


 • Om emnet
 • Studiested:
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: VPL-1303
 • Tidligere år og semester for dette emnet