vår 2021
INF-1101 Datastrukturer og algoritmer - 10 stp

Sist endret: 30.08.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Opptakskrav: Generell studiekompetanse + MATRS: R1/(S1+S2). Søknadskode: 9354 - enkeltemner i informatikk Det kan også søkes opptak til emnet basert på realkompetanse.

Studiepoengreduksjon

INF-1101 Datastrukturer og algoritmer 5 stp
INF-1100 Innføring i programmering 3 stp
D-110 Innføring i programmering 5 stp
D-130 Algoritmer og datastrukturer 5 stp

Innhold

Emnet gir et teoretisk og praktisk grunnlag for valg, design og implementering av algoritmer og de datastrukturer som understøtter disse. Forelesningene omhandler representasjon av problemer gjennom dynamiske datastrukturer og metoder for søking og sortering, iterasjon og rekursjon.

Anbefalte forkunnskaper

INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte

Hva lærer du

Kunnskap om:

 • valg, design og implementering av algoritmer og de datastrukturer som understøtter dette
 • representasjon av problemer gjennom dynamiske datastrukturer
 • metoder for søking og sortering
 • iterasjon og rekursjon

Ferdigheter (studentene skal kunne):

 • løse praktiske og komplekse problemer hvor valg av datastrukturer og algoritme er avgjørende for effektiv implementering av programmer
 • analysere om et gitt problem kan gis en effektiv implementasjon

Generell kompetanse (studentene forstår):

 • valg, design og implementering av algoritmer og der tilhørende datastrukturer
 • kompleksitet, effektivitet og beregnbarhet til et angitt problem

Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og skriftlig skoleeksamen vil gis på norsk, men pensumlitteraturen og øvrig emnemateriell er på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 30 timer, Kollokvier: 30 timer, Lab.veiledning: 30 timer. Emnet gis hver vår. Ett semesters varighet.

Eksamen

Eksamen:

Mappeevaluering som omfatter 1 skriftlig innlevering (vekt ca 50%) og 1 skriftlig eksamen av 4 timers varighet (ca 50%). Av innleveringen underveis kan emneansvarlig i særlige tilfeller kreve muntlig presentasjon og demonstrasjon av et fungerende system. Til slutt gis en samlet karakter etter en helhetsvurdering av alle delene i mappen. Alle delene i mappen må leveres for å oppnå sluttkarakter i emnet. Kandidater som leverer blank besvarelse, eller besvarelse som åpenbart ikke er et forsøk på en faglig besvarelse, anses for å ha trukket seg fra eksamen (§ 16 i Eksamensforskrifta). 

Arbeidskrav: Inntil 2 skriftlige innleveringer vurdert til «godkjent» / «ikke godkjent». Emneansvarlig kan i spesielle tilfeller kreves muntlig presentasjon av innleveringene og demonstrasjon av et fungerende system.

Karakterskala: Bokstavkarakter A-E, F - stryk.

Kontinuasjonseksamen: Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.

Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i den aktuelle delen, så langt praktisk mulig i løpet av semesteret, eventuelt tidlig i påfølgende semester.

For mer informasjon, se forøvrig: Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi   |  Forskrift for eksamener i Tromsø 


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: INF-1101