høst 2020
IDR-1141 Idrettspedagogikk og idrettspsykologi - 10 stp

Sist endret: 26.02.2021

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199.

Innhold

Idrettspedagogikk og idrettspsykologi er en flersidig disiplin som har ulike utgangspunkter, perspektiver og ståsteder med sine røtter fra blant annet idéhistorie, didaktikk, filosofi, psykologi og sosiologi. Emnet belyser verdiorienterte og fagdidaktiske spørsmål, og personlighets-, motivasjons- og prestasjonspsykologiske problemstillinger. Idrettspedagogikk og -psykologi skal bidra til å opparbeide basiskunnskap om idrett som utviklings-, mestrings- og sosialiseringsarena, og hvordan denne kunnskapen kan anvendes i utvikling av egenskaper, ferdigheter og holdninger innen idrett.

Hva lærer du

Kunnskap

 • Beskrive grunnleggende pedagogiske teorier og didaktiske modeller innenfor idrett
 • Forklare grunnleggende motivasjonsteorier og forstå betydningen av positivt læringsklima
 • Drøfte psykologiske egenskaper og mentale ferdigheter og deres betydning for mestring og prestasjonsutvikling
 • Beskrive og diskutere trenerens ulike roller, oppgaver og funksjoner

 

Ferdigheter

 • Analysere, vurdere og tilrettelegge idrettsaktiviteter ut i fra relevante pedagogiske og psykologiske synspunkter
 • Anvende didaktiske modeller, relevante læringsstrategier, treningsprinsipper og tilsvarende treningsformer i innlærings- og treningssituasjoner
 • Anvende kunnskap innenfor idrettspedagogikk og idrettspsykologi gjennom å utføre muntlige og praktiske presentasjoner

 

Generell kompetanse

 • Vise innsikt i og forståelse for kunnskap om psykologisk læringsklima og motivasjon  for å kunne forbedre læring og utvikling innenfor idrett
 • Kritisk diskutere pedagogiske teorier for å kunne systematisk planlegge og didaktisk begrunne lærings- og treningsarbeid i idrett
 • Vise overordnet kunnskap om og innsikt i kroppens betydning for personlighetsutvikling


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet er campusovergripende og deler av undervisningen tilrettelegges med nettstøtte. Emnet vil bli holdt i seminarform. Dette forutsetter en god del egenarbeid for den enkelte student, enten ved forberedelse til de enkelte emnene eller ved at det arbeides med et gitt tema individuelt eller gruppevis. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.

For studentene med Narvik og Storslett som studiested vil det være obligatoriske seminar, arbeid i digitalt klasserom (Canvas) og minimum to fellessamlinger i Alta. Arbeidet i Canvas skal gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over oppgaver og spørsmål behandlet på samlingene og i lærebøker. Det forutsetter høy grad av studentaktivitet og selvstendighet i studiet. Studentene diskuterer og besvarer ulike former for arbeidskrav gjennom hele studiet.


Eksamen

Arbeidskrav: Det kreves minimum 80% deltakelse i undervisning organisert som seminar/nettseminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. Videre kreves det innlevering av oppgaver i Canvas innen oppgitt tidsfrist, og alle arbeidskravene må være godkjent før en kan gå opp til eksamen i emnet.

1: Individuell skriftlig oppgave med utgangspunkt i pensumlitteraturen gitt av faglærer

2: Gruppevis muntlig fremføring av gitt oppgave innenfor enten idrettspedagogikk eller idrettspsykologi.

 

 

 

 

Eksamen og vurdering: Fire timers skriftlig skoleeksamen. Det gis en karakter etter karakterskalaen A - F der A er beste karakter og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22. Kontinuasjons/utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen med fire timers skoleeksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Tromsø | Narvik | Storslett |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IDR-1141