vår 2021
BED-3095 Skatte- og avgiftsrett - 10 stp

Sist endret: 12.04.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på studieprogrammet Master i regnskap og revisjon og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi studenten kunnskap om skatte-og avgiftssystemet med mest fokus på næringsvirksomhet og selskaper, herunder beregning av skatt og avgift

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

Studenten har kunnskap om:

 • Skatterettens rettskilder og juridiske metode
 • Næring og eierbeskatning, herunder særlig aksjeselskap og aksjonærer.
 • Reglene om tidfesting av virksomhetsinntekt, gevinst og tap.
 • Skattemessige problemstillinger ved egenkapitaltransaksjoner og omorganiseringer.
 • Hovedprinsippene i Norsk internasjonal skatterett, herunder rettsreglene for å hindre dobbeltbeskatning og skatteunndragelse.
 • Omgåelse, pro forma, gjennomskjæring og interessefellesskap. OECD,s retningslinjer for internprising
 • Hovedreglene i norsk avgiftsrett og spesielt reglene i merverdiavgiftsloven knyttet til den avgiftsmessige behandlingen av inngående avgift. Herunder de spesielle problemstillinger i forbindelse med fast eiendom.

 

Studentes ferdigheter:

 • kan analysere og forholde seg til skatte og avgiftsretten, samt anvende denne til å strukturere og beregne skatte og avgiftsmessige konsekvenser av ulike transaksjoner og hendelser.
 • kan analysere og anvende skattereglene sammen med de underliggende selskaps og regnskapsrettslige regler for på en selvstendig måte analysere og drøfte omorganiseringer.
 • kan bruke juridisk metode på relevante rettskilder for på en selvstendig måte analysere og drøfte skatterettslige problemstillinger, herunder bilaterale eller internasjonale rettskilder
 • kan anvende dobbeltbeskatningsavtaler og de interne skatteregler som regulerer internasjonale transaksjoner
 • kan analysere sentrale og viktige tema for merverdiavgift, samt konsekvenser ved bruksendring eller avhendelse av fast eiendom.

 

Studentens kompetanse:

 • kan identifisere og analysere skatte og avgiftsmessige problemstillinger av teoretisk eller praktisk art i tråd med grunnleggende skatte og avgiftsmessige prinsipper
 • kan analysere avgiftsmessige og skatterettslige virkninger av transaksjoner og fornye kunnskapen i takt med endring i skatteretten.
 • kan anvende rettsreglene i en økonomisk sammenheng


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, oppgaveløsning og diskusjoner.

Eksamen

Arbeidskrav:

2 obligatoriske individuelle arbeidskrav

 

Eksamen

4 timers skriftlig individuell skoleeksamen, karakterskala A-F hvor F er stryk. Eksamen avholdes ved campus Harstad.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3095
 • Undersider