vår 2021
IDR-3912 Fritid, kroppskultur og helse - 10 stp

Sist endret: 15.01.2021

Søknadsfrist

1 des

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Søkerkode 9371.

Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 90 studiepoeng idrett, friluftsliv eller kroppsøving kvalifiserer til opptak. Studenter med 60 studiepoeng kroppsøving som i tillegg har 30 studiepoeng innen idrett, friluftsliv eller kroppsøving kan også søke opptak til emnet.

For opptak til emner på master i idrettsvitenskap kreves det at gjennomsnittskarakter i faglig fordypning i bachelorgraden (90 sp.) må være C (eller 2,7) eller bedre


Opptakskrav

Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 90 studiepoeng idrett, friluftsliv eller kroppsøving kvalifiserer til opptak. Studenter med 60 studiepoeng kroppsøving som i tillegg har 30 studiepoeng innen idrett, friluftsliv eller kroppsøving kan også søke opptak til emnet.

For opptak til emner på master i idrettsvitenskap kreves det at gjennomsnittskarakter i faglig fordypning i bachelorgraden (90 sp.) må være C (eller 2,7) eller bedre


Innhold

Idrett og friluftsliv involverer og aktiviserer store deler av befolkningen. Friluftsliv forbindes også med en spesiell norsk livsstil. Selv om det er en økt deltakelse i trening og mosjon blant store grupper kan vi fra et annet ståsted beskrive en inaktiv livsstil forbundet med uheldige og usunne sider. Det er derfor viktig å kunne forstå og kritisk kunne vurdere ulike former for fysisk aktivitet og dens betydning for menneskets livsstil, helse og væremåte.

I dette emnet gjennomgås:

 • Sosiologi, historie og filosofi
 • Trender på idretts- og fritidsarenaer.
 • Friluftsliv, livsstil og identitet.
 • Kroppen i bevegelse - å ha kropp og å være kropp.
 • Kjønn og kropp.
 • Fysisk aktivitet, sosial ulikhet og folkehelse.


Hva lærer du

Kunnskap

 • Anvende sosiologiske, historiske og filosofiske forklaringer og teorier om fritid, kroppskultur og helse.
 • Drøfte betydning av fritid og fritidsaktiviteter før og i dag.
 • Drøfte friluftsliv som typisk norsk livsstil.
 • Redegjøre for idrettens samfunnsmessige betydning for en sunn eller usunn livsstil.
 • Redegjøre for ulike former for idrett og friluftslivs betydning for fysisk og mental helse.

 

Ferdigheter

 • Analysere og kritisk vurdere utsagn, tekster og diskusjoner om klasse, kjønn og etnisitet i samfunnsmessig sammenheng.
 • Skrive en reflektert redegjørelse for aktive fritidstilbud.
 • Analysere og kritisk vurdere utsagn, tekster og beskrivelser av kropp.
 • Analysere kroppen som identitetsmarkør.
 • Analysere og kritisk reflektere over forskningsdata om folkehelse.

 

Generell kompetanse

 • Drøfte betydningen av fysisk aktivitet i det moderne samfunnet.
 • Redegjøre for det tradisjonelle og det moderne friluftslivets betydning for utvikling av væremåte og livsstil.
 • Delta reflektert i samfunnsdebatter om sosial ulikhet, fysisk aktivitet og identitetsutvikling.
 • Redegjøre for ulike kroppsbegrep og filosofiske tilnærminger til kropp.
 • Drøfte inngående kroppens betydning for kjønn og kjønns betydning for kroppen.
 • Drøfte inngående idrettens og friluftslivets muligheter til å påvirke folkehelse.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe av undervisningen kan skje på engelsk.

Undervisning

Undervisningen vil hovedsakelig foregå som forelesninger og seminararbeid. Det forutsettes egenarbeid for å lese, analysere og framlegge relevante tekster og artikler. IKT brukes ved arbeid og diskusjoner mellom samlingene. Det forventes at studentene jobber om lag 250 timer med læringsaktivitetene innen dette emnet for å oppnå læringsutbyttet.

Eksamen

Arbeidskrav: Fordypning i en selvvalgt problemstilling innenfor ovennevnte innhold som presenteres for studentgruppa. Presentasjonen etterfølges av en diskusjon som ledes av studenten.  Presentasjonen og diskusjonsledelse vurderes til godkjent/ ikke godkjent, og må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen: Individuell skriftlig innlevering av et paper med selvvalgt problemstilling eller gitt problemstilling (se arbeidskrav).

Det benyttes bokstavkarakterer gradert fra A til F hvor kravet til bestått er E eller bedre.

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IDR-3912
 • Undersider