vår 2021
PFF-5020 Eleven, læreren, læring og læringsmiljø - 15 stp

Sist endret: 21.04.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på PPU 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tar opp sentrale pedagogiske teoretiske perspektiver og autentiske problemstillinger fra elevenes skolehverdag. Sentrale fagområder er didaktikk og didaktiske problemstillinger, læringsteorier, læreplanforståelse og anvendelse av læreplaner i egen praksis. Forståelse av prinsippet om tilpassa opplæring og elevers motivasjon for læring vies særlig oppmerksomhet. I tillegg har emnet oppmerksomhet mot klasseledelse og utvikling av hensiktsmessige læringsmiljø for elever.

Ved å forene teori, forskning og praksis, påpekes og drøftes kompleksiteter knyttet til profesjonsetikk og lærerens rolle som tilrettelegger for elevenes faglige og sosiale utvikling. Sentralt i emnet er beskrivelse, analyse og drøfting av undervisnings- og læringsprosesser med grunnlag i egen praksis og deltakelse i undervisningsaktiviteter.

Profesjonsetikk i dette emnet fokuserer mot etiske teorier og drøfting av relevante case relatert til lærerens etiske ansvar


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har

 • kunnskap om sentrale utviklings- og læringsteoretiske perspektiver
 • kunnskap om hva didaktikk er og hvordan ulike didaktiske modeller kan brukes for å planlegge og belyse undervisnings- og læringssituasjoner
 • kunnskap om betydningen av et godt læringsmiljø og hva god klasseledelse betyr for elevers læring.
 • Kunnskap om prinsippet for tilpasset opplæring og hvordan det skal prege undervisning og læring
 • kunnskap om lovverk og  læreplanens oppbygning og funksjon i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning
 • kunnskap om profesjonsetikk og etiske teorier

 

Ferdigheter og kompetanse

Studenten kan

 • reflektere over og diskutere undervisning i ulike kontekster og med ulike formål
 • planlegge , gjennomføre og vurdere egne undervisningssituasjoner
 • planlegge, gjennomføre og reflektere over  egne undervisningssituasjoner som skal legges frem for og drøftes med medstudenter
 • reflektere over strategier for å etablere et godt læringsmiljø
 • reflektere, diskutere og ta stilling i problemstillinger vedrørende profesjonsetikk


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisnings- og arbeidsformer

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt-baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

 

Undervisningsomfanget er på om lag 60 timer

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis, den angir læringsutbytte for praksis


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Deltakelse på 80 % av undervisningen
 • Muntlig presentasjon av undervisningssituasjon  fra egen praksis, fortrinnsvis via videosekvens eller andre medierte fremstillingsformer.
 • Respons på medstudenters muntlige fremlegg av praksisrapport.

 

Eksamen består av:

 • Pedagogisk essay, 6000-8000 ord med utgangspunkt i egen praksis, som tar opp et pedagogisk fenomen og som belyses med relevant pensumlitteratur.

 

 • Muntlig presentasjon av en situasjon fra egen praksis i form av video eller billedmateriale (maks 10 minutter) som diskuteres i lys av  pensumlitteratur og eventuell annen litteratur.

 

Tid: maks 30 minutter

For å gjennomføre muntlig eksamen, må det pedagogiske essayet være bestått. Karakterer fra de to eksamener slås sammen til en hovedkarakter.

 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: PFF-5020