vår 2021
REL-3901 Mastergradsoppgave i teologi - 30 stp

Sist endret: 16.06.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk og forbeholdt studenter på mastergradsprogram i teologi. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

REL-3901 Mastergradsoppgave i teologi 30 stp

Innhold

Gjennomføre skriving av en masteroppgave, relatert til de ulike disiplinene studenten har opparbeidet seg kompetanse i innenfor et teologisk felt. Masteroppgaven er avslutningen på en prosess som begynner med prosjektutforming og innsamling av relevante data og litteratur. Oppgaven kan ha et teoretisk eller metodologisk fokus, eller den kan være basert på eget kildestudium. Temaformulering for oppgaven utarbeides i samråd med faglærer.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har inngående kunnskap om:

 • relevant teologisk teori og metode.
 • prosessen fra problemformulering til sluttprodukt i form av en mindre masteroppgave.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • fremskaffe og behandle eget kildemateriale.
 • mestre litteratursøk og bruk av forskningslitteratur.

Kompetanse

Studenten kan

 • utarbeide et mindre vitenskapelig arbeid av teoretisk eller empirisk art
 • utføre et mindre individuelt forskningsprosjekt i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • delta i teologiske diskusjoner, både generelt og innenfor sitt fordypningsområde

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamensspråket kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Mastergradsoppgaven er et selvstendig arbeid med veiledning. Veiledning gis individuelt, og i enkelte tilfeller også i grupper i form av seminarer.

Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er vår 2021

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Bedømmelse av masteroppgaven kan ikke finne sted før alle masteremner er bestått.

Eksamen består av: Masteroppgaven skal være på 40-50 sider (ca. 16.000-18.000 ord). Dersom illustrasjoner og/eller materialpresentasjon er omfattende, kommer dette i tillegg til det vanlige sidetallet. Dersom oppgaven omfatter lyd- og bildemedier e.l., skal den likevel være på minst 20 tekstsider.

Masteroppgaven gis en egen vurdering. Denne justeres etter en muntlig høring (inntil 45 minutter).

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Mastergradsoppgaven kan kun framlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form dersom arbeidet bedømmes til karakteren F (jf. Eksamensforskriftens § 22).

Innleveringsdatoer:

Vårsemesteret: 15. mai

Høstsemesteret: 1. november

Ved mastergradseksamener benyttes en ekstern sensor i tillegg til en intern. Kandidatens veileder kan ikke være intern sensor. Eksamenskommisjonen vil stille spørsmål som berører masteroppgaven.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: REL-3901