vår 2021
STV-3901 Masteroppgave i organisasjon og ledelse - 50 stp

Sist endret: 06.04.2021

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav:

For å kunne ta dette emnet kreves at man har avlagt bachelorgrad hvor følgende fordypning inngår:

- 2-årig studium eller fordypningsenhet på minst 90 studiepoeng i organisasjon og ledelse, økonomi- og administrasjonsfag eller statsvitenskap. Studenter med annen relevant grad kan vurderes for opptak

- minst 20 studiepoeng i organisasjon- og ledelsesfag

- minst 30 studiepoeng på 2000-nivå (påbyggingsnivå)

(jfr. opptakskrav for mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse). For å kunne framstille seg til eksamen i STV-3901 må studenten ha avlagt eksamen i alle obligatoriske, og valgfrie emner tilsvarende 20 studiepoeng, på mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse. Det er mulig å søke innpassing av valgemner fra andre utdanningsinstitusjoner.


Studiepoengreduksjon

STV-3903 Masteroppgave i organisasjon og ledelse 50 stp

Innhold

Masteroppgaven er en viktig del av programmet. Hensikten med den er særlig å utvikle evnen til selvstendig analyse av organisasjoner. Oppgaven kan enten være en drøfting av en problemstilling på grunnlag av studier av relevant litteratur, eller en analyse av et tema med utgangspunkt i innsamlede data. Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten skaffe seg inngående kunnskap om et avgrenset tema innenfor organisasjon og ledelse. Hoveddelen av arbeidet med oppgaven skal gjøres i 3. og 4. semester.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • hvordan man utformer en forskbar problemstilling og velger relevante teoretiske begreper og modeller for å belyse denne
 • egnede metoder, og kan foreta en reflektert diskusjon knyttet til valg og relevans for eget forskningsprosjekt
 • hvordan man samler inn og behandler eget datamaterialet i tråd med gjeldende forskningsetiske og kvalitetsmessige standarder 
 • hvordan man analyserer og presenterer studiens problemstilling

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utvikle en forskningsdesign og gjennomføre teoretiske og/eller empiriske analyser basert på eget eller foreliggende materiale
 • foreta selvstendige refleksjoner knyttet til de valg og avveininger fasene i forskningsprosessen stiller en ovenfor

Kompetanse

Studenten kan:

 • planlegge og gjennomføre mindre forskningsoppgaver innen et avgrenset tidsrom
 • forholde seg kritisk og reflektert til faglitteraturen på et forskningsfelt
 • vurdere metodiske og teoretiske forutsetninger for vitenskapelige undersøkelser
 • formidle resultater av egen og andres forskning.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og veiledning gis på norsk.

Undervisning

Undervisningen består av kollektiv og individuell veiledning. I slutten av andre semester får studenten tildelt individuell veileder for masteroppgaven.  

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Eksamen består av:

Masteroppgaven kan skrives alene eller to sammen. Oppgavens omfang bør være på om lag 80 sider (28.000 ord). Dersom man skriver sammen bør omfanget være på omlag 120 sider (42.000 ord).Det er to årlige innleveringsfrister, 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret.

Masteroppgaven avsluttes med en muntlig eksamen. Under den muntlige eksaminasjonen kan kandidaten stilles spørsmål i tilknytning til masteroppgaven. Kandidater som har skrevet masteroppgave sammen, eksamineres samtidig. Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Mastergradsoppgaven kan kun framlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form dersom arbeidet bedømmes til karakteren F.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 50
 • Emnekode: STV-3901
 • Undersider