vår 2021
SVF-2120 Bacheloroppgave - 20 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode

Studiepoengreduksjon

SS490 Hovedprosjekt 15 stp

Innhold

Bacheloroppgaven utgjør den avsluttende delen av bachelorutdanningen, der studentene benytter de kunnskapene de har ervervet gjennom studiet

Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten kjenner til relevante metoder og arbeidsmåter innenfor forsknings- og utviklingsarbeid. Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer.

Ferdigheter:

Kandidaten kan planlegge, gjennomføre og presentere (muntlig og skriftlig) et større selvstendig arbeid innenfor ett eller flere av studieretningens fagområder. Kandidaten kan anvende relevante metodeverktøy.

Generell kompetanse: 

Kandidaten kan integrere tidligere ervervede kunnskaper og tilegne seg ny kunnskap i løsning av en problemstilling.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Bacheloroppgaven skrives i grupper på 2 - 4 studenter. Det gis veiledning på oppgaven.

Eksamen

Vurdering skjer på bakgrunn av Bacheloroppgave, muntlig gruppepresentasjon og individuell eksameniasjon. Det gis en samlet bokstavkarakter A - E, F - stryk.

For å få starte på bacheloroppgaven må minimum 100 sp. fra de to første studieår være bestått.

Emnet SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode må være bestått.


Timeplan


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: SVF-2120