vår 2021
SYP-1022-D Grunnleggende sykepleie med sykepleie og samfunnsvitenskapelige emner - 22 stp

Sist endret: 09.02.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SYP-1022 Grunnleggende sykepleie og samfunnsvitenskapelige emner 22 stp
SYP-1022-N Grunnleggende sykepleie med sykepleie og samfunnsvitenskapelige emner 22 stp

Innhold

¿ Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk (2,5 studiepoeng) ¿ Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleien (1,5 studiepoeng) ¿ Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget (13 studiepoeng) ¿ Psykologi og pedagogikk (2,5 studiepoeng) ¿ Sosiologi og sosialantropologi (1 studiepoeng) ¿ Generell patologi, sykdomslære og farmakologi (1,5 studiepoeng)

Hva lærer du

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:  

 •  Beskrive sentrale trekk ved sykepleiefagets egenart, verdigrunnlag, historiske tradisjon,  etiske fundament og utvalgte teorier om sykepleie.
 • Gjøre rede for begreper som forskning og fagutvikling i sykepleie, og reflektere over ulike perspektiver på helse og sykdom.
 • Anvende kunnskap fra fagutvikling og forskning i drøfting av tema innenfor generell sykepleie.
 • Gjøre rede for kunnskap om menneskets normale utvikling og grunnleggende behov.
 • Beskrive sentrale trekk i utviklingspsykologi og gjøre rede for teorier om menneskets kognitive funksjoner. 
 •  Beskrive normalt svangerskap, fødsel og barseltid.
 • Gjøre rede for observasjon, identifisering, planlegging, organisering, utøving og dokumentasjon av sykepleie relatert til menneskets grunnleggende behov. 
 • Være i stand til å planlegge, utøve og dokumentere grunnleggende sykepleie med utgangpunkt i den enkelte pasients tilstand og situasjon og på en omsorgsfull og faglig forsvarlig måte.
 • Administrere legemidler rektalt, vaginalt og lokalt og assistere ved inhalasjon når legemidlene er kontrollert av sykepleier, og observere virkninger og bivirkninger av legemidler.
 • Anvende kunnskaper, ferdigheter og ha generell kompetanse innen hygiene, mikrobiologi og smittevern til å forebygge helsetjenesteervervede infeksjoner i utøvelse av sykepleie.
 • Utføre systematiske kliniske undersøkelser hvor det benyttes inspeksjon, palpasjon, perkusjon og auskultasjon i observasjon av pasienten.
 • Reflektere over kunnskap om samhandling og utvikling av relasjoner mellom mennesker.
 •  Kommunisere respektfullt med pasient/pårørende og kolleger og reflektere over egne kommunikasjonsferdigheter.
 • Gjøre rede for og ivareta personvern og informasjonssikkerhet.
 • Anvende og begrunne metoder og praktiske prosedyrer i yrkesutøvelsen, inkludert handtering av medisinsk og teknisk utstyr.
 • Gjøre rede for de vanligste folkehelsesykdommer samt kjenne til sykdomsforebyggende og helsefremmende strategier i folkehelsearbeid.
 • Gjøre rede for faktorer som fremmer helse hos barn og ungdom som er utsatt for helsesvikt.
 •  Gjøre rede for sykepleiers rolle i forebyggende og helsefremmende arbeid til barn og ungdom og innhente og anvende kunnskaper i praksisstudier og prosjektarbeid.
 • Gjøre rede for hva vold og omsorgssvikt innebærer, risikofaktorer og forebygging.
 •  Identifisere risikofaktorer av individuell og/eller miljømessig karakter, og strategier og tiltak i miljørettet helsearbeid.
 • Kjenne til tverrfaglige møter i helsetjenesten
 • Reflektere over at mennesker er bærere av kulturelle verdier og uttrykk og vise forståelse for hva som er god helse og hvordan dette uttrykkes i ulike kulturer.
 • Beskrive reaksjoner på og opplevelser av helsesvikt, sykdom og funksjonsnedsetting slik de kan komme til uttrykk gjennom direkte eller indirekte utsagn og i kroppsspråk hos mennesker fra ulike kulturer.
 •  Reflektere over døden som fenomen. Beskrive symptomer, og tegn som kjennetegner dødens inntreden.
 • Gjøre rede for lindrende omsorg og tiltak i livets sluttfase.
 •  Gjøre rede for sosiologiske begreper som makt og avmakt, identitet, rolle og sosiale systemer
 • Samarbeide med andre og utvise ferdigheter i organisering av eget og kollegers arbeid. Se eget læringsbehov, søker veiledning og er mottakelig for veiledning.
 • Analysere og reflektere kritisk over egen og andres sykepleiefaglige yrkesutøvelse i lys av relevante kunnskaper.
 • Kjenne til og opptre i henhold til lover, forskrifter og yrkesetiske retningslinjer, og være bevisst grenser for egen kompetanse.


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på skandinaviske språk. Samisk kan benyttes når alle parter er samiskspråklig. Engelsk kan bli benyttet. Eksamensspråket er norsk. Eksamensoppgaver utformes på nynorsk og samisk ved forespørsel.

Undervisning

Forelesning, gruppearbeid med og uten veiledning, ferdighetstrening, yrkesutøvelse i praksis, veiledning, arbeidskrav, seminar og selvstudium.

Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er vår 2021

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Arbeidskrav:

Arbeidskrav 1: Klinisk sykepleie 1, knyttet til praksisstudiet i grunnleggende sykepleie. Arbeidskravet utgjør passeringskrav til praksisvurdering. Arbeidskravet vurderes til Godkjent/Ikke godkjent. Utfyllende bestemmelser, se kapittel 6 i fagplanen og emneplanen.

 

Arbeidskrav 2: Prosjektarbeid, knyttet til praksisstudiet i forebyggende og helsefremmende arbeid. Individuell eller gruppe, prosjektoppgave skriftlig og muntlig del. Arbeidskravet vurderes til Godkjent/Ikke godkjent.Arbeidskrav utgjør passeringskrav til avslutende vurdering av praksisen. Utfyllende bestemmelser, se kapittel 6 i fagplanen og emneplanen.

 

Praksisstudiene i grunnleggende sykepleie og i forebyggende og helsefremmende arbeid må være bestått for å kunne framstille seg til eksamen i emnet.

 

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen av tre dagers varighet. Besvarelsen vurderes ut fra karakterskala A-F.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 22
 • Emnekode: SYP-1022-D
 • Undersider