vår 2021
JUR-2003 2. avdeling master. Skoleeksamen - 30 stp

Sist endret: 09.04.2021

Emnetype

Emnet inngår i 2. avdeling master i rettsvitenskap, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studenter som ønsker overgang fra andre juridiske læresteder, bes se våre hjemmesider for nærmere informasjon.


Obligatorisk forkunnskapskrav

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, JUR-0500 Examen facultatum jusfaglig variant, JUR-1003 1. avdeling master skoleeksamen, JUR-1004 1.avdeling master muntlig prøve

Studiepoengreduksjon

JUR-2003 2. avdeling master. Skoleeksamen 20 stp
JUS2AVD Juridisk studium, 2.avdeling 30 stp
JUS-200 Juridisk studium, 2. avdeling 30 stp
JUR-2001 2. avdeling master. Semesteroppgave 10 stp
JUR-2011 Rettshistorie 8 stp
JUR-2013 2. avdeling master. Skoleeksamen 22 stp

Hva lærer du

Se fagbeskrivelse med pensum

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer. Forelesningene skal gi studentene en oversikt og utdypning av sentrale tema og presentere hovedlinjer og sammenheng mellom fagene. På seminarene skal hovedmengden av undervisningen være problemorientert og foregå i grupper med inntil ca 25 deltakere hvor studentene selv har et stort ansvar for resultatet. Det forventes av studentene at de tar et stort ansvar for egen læring.

Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er vår 2022

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Før studentene kan begynne på 2. avdeling, må de ha bestått 1. avdeling.

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

  • Semesteroppgaven på 2. avdeling må være gjennomført og godkjent, se Studieplanen for masterstudiet i rettsvitenskap.
  • Muntlig presentasjon på 2. avdeling må være gjennomført og godkjent, se Studieplanen for masterstudiet i rettsvitenskap.

Se også Eksamensreglement for graden master i rettsvitenskap §§ 3 og 4.

Eksamen består av: Skriftlig skoleeksamen (JUR-2003) over seks timer. Vurderingsuttrykket er karakterskalaen A-F, jf. eksamensreglement for 1.-4. avdeling § 7. Det er adgang til å kontinuere for studenter med studierett, jf. eksamensreglementet for 1.-4. avdeling master § 7, siste ledd.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 30
  • Emnekode: JUR-2003
  • Undersider