vår 2021
JUR-2502 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve - 30 stp

Sist endret: 01.03.2021

Emnetype

Emnet inngår i 3. avdeling master i rettsvitenskap, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studenter som ønsker overgang fra andre juridiske læresteder, bes se overgangsreglene for nærmere informasjon.


Obligatorisk forkunnskapskrav

JUR-2002 2. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve, JUR-2003 2. avdeling master. Skoleeksamen

Studiepoengreduksjon

JUR-2502 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve 25 stp
JUS3AVD Juridisk studium, 3.avdeling 30 stp
JUS-300 Juridisk studium, 3. avdeling 25 stp
JUS-300 Juridisk studium, 3. avdeling 30 stp

Hva lærer du

Se fagbeskrivelse med pensum

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer. Forelesningene skal gi studentene en oversikt og utdypning av sentrale tema og presentere hovedlinjer og sammenheng mellom fagene. På seminarene skal hovedmengden av undervisningen være problemorientert og foregå i grupper med inntil ca 25 deltakere hvor studentene selv har et stort ansvar for resultatet. Det forventes av studentene at de tar et stort ansvar for egen læring.

Eksamen

Før studentene kan begynne på 3. avdeling, må de ha bestått 2. avdeling.

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

  • Semesteroppgaven på 3. avdeling må være gjennomført og godkjent, se Studieplanen for masterstudiet i rettsvitenskap.
  • Muntlig presentasjon på 3. avdeling må være gjennomført og godkjent, se Studieplanen for masterstudiet i rettsvitenskap.

Se også Eksamensreglement for graden master i rettsvitenskap §§ 3 og 4.

Eksamen består av: Hjemmeeksamen (JUR-2502) avvikles over fire virkedager. Formkrav og omfangsgrense fremgår av eksamensreglement for master i rettsvitenskap § 6. Dersom denne oppgaven bestås, gis studentene muntlig prøve basert på hjemmeeksamen og læringskravene for øvrig. Vurderingsuttrykket er karakterskalaen A-F, jf. § 7 i eksamensreglement for 1.-4. avdeling. Det er adgang til å kontinuere for studenter med studierett, jf. siste ledd i §§ 6 og 7 i eksamensreglementet for 1.-4. avdeling master.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 30
  • Emnekode: JUR-2502
  • Undersider