vår 2021
LER-1052 FoU-tema 5-10 - Grunnleggende ferdigheter - 5 stp

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.


Innhold

Emnet skal gi studentene innsikt i elevkunnskap med fokus på 13-16-åringene og opplæring i grunnleggende ferdigheter. Studenten skal utforske en fokuselevs utvikling og læring som utgangspunkt for å få innhold i begrepet tilpasset opplæring og innsikt i hva som kreves av systematisk observasjon og dokumentasjon. 

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • 13 - 16-åringers kompetanseutvikling og livsverden
 • observasjon og kartlegging av kompetanse som grunnlag for videre opplæring i grunnleggende ferdigheter og læring i skolefagene
 • relevante profesjonsetiske retningslinjer

Ferdigheter

Studenten kan:

 • observere, dokumentere og analysere elevers kompetanse og læring
 • argumentere for valg av pedagogiske handlinger basert på empiri og pedagogisk og fagdidaktisk teori

Kompetanse

 • kan inngå i en tverrfaglig samtale om tilrettelagt opplæring i grunnleggende ferdigheter med støtte i et relevant fagspråk


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

De viktigste arbeidsformene i emnet er observasjon i praksis, dialogseminar og skriveverksted. Emnet forutsetter også selvstudium av utvalgt litteratur om ungdoms utvikling og om observasjon. Antall undervisningstimer utgjør om lag 25 timer, inkludert seminar.

Undervisning i emnet foregår i hovedsak i PEL og studentenes undervisningsfag.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • et elevportrett av en valgt fokuselevs faglige og sosiale kompetanse
 • deltakelse i skriveverksteder

Eksamen består av:

 • En individuell fagtekst om en valgt fokuselev bestående av følgende tre deler: et bredt elevportrett, en fordypningsdel innenfor to av de grunnleggende ferdighetene eller innenfor en grunnleggende ferdighet og begrepsutvikling innenfor et valgt skolefag (masterfaget), samt en avsluttende del med forslag til videre tilrettelagt undervisning. Formkrav: 5-10 A4-sider/ 2000-4000 ord, 12 pkt. Times New Roman, linjeavstand 1,5.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: LER-1052
 • Tidligere år og semester for dette emnet