vår 2021
SYP-3142 Kreftsykepleie praksis 1 Sykdom og behandling - 15 stp

Sist endret: 09.02.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk i master i sykepleie, studieretning kreftsykepleie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

I veiledet praksis utvikler studenten sin kompetanse innenfor kreftsykepleierens ansvars- og funksjonsområde med fokus på å ivareta omsorg for kreftpasienter og deres pårørende, samt delta i behandlingen. Studenten skal anvende sine kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å planlegge og gjennomføre kreftsykepleie til pasient og pårørende.

 • Integrere ulike kunnskapsformer i kreftsykepleien.
 • Opplevelser og reaksjoner på akutt og kritisk sykdom hos pasient og pårørende.
 • Behandlingsformer; medikamentell kreftbehandling og strålebehandling.
 • Etiske vurderinger i kreftsykepleie.
 • Kommunikasjon og veiledning av pasienter og pårørende.
 • Smerte- og symptomlindring.
 • Klinisk ernæring.
 • Medikamentregning og medikamenthåndtering.
 • Kunnskap og anvendelse av medisinsk teknisk utstyr.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende læringsutbytter:

Kunnskap

 • Kunne anvende avansert kunnskap i kreftsykepleie og andre relevante fagområder i møte med den enkelte pasient, pårørende og kollegaer.

Ferdighet

 • Kan arbeide selvstendig og vise respekt i møte med pasienter og pårørende i krise.
 • Kan kommunisere, samhandle og ivareta pasienter og pårørende slik at deres integritet og autonomi ivaretas.
 • Kan identifisere og analysere pasientens behov for kreftsykepleie, og i samråd med veileder iverksette relevante tiltak.
 • Kan synliggjøre og vurdere egen kunnskap, bruke relevante metoder, begrunne egne handlinger og trekke inn kvalifisert personell ved behov, samt viser teamkompetanse.
 • Kan selvstendig informere om og administrere medikamentell kreftbehandling, identifisere potensielle bivirkninger og iverksette relevante tiltak.
 • Kan selvstendig informere om strålebehandling, forebygge potensielle bivirkninger og iverksette relevante tiltak.
 • Kan anvende relevante prosedyrer og mestre bruk av medisinsk teknisk utstyr (sentralvenøse kateter, transfusjoner, smertepumpe, infusjonspumpe, anafylaksi, hjertestans mm).
 • Kan vurdere pasienters ernæringsstatus i behandlingsperioden og iverksette nødvendige tiltak.
 • Kjenner til og kan anvende ulike typer kartleggingsskjema (ESAS, Herths håpsindeks, PLISSIT- modellen, skjema for ernæringsscreening og kartlegging mm).
 • Kan samarbeide i team og veilede kollegaer og medstudenter.
 • Kan identifisere og analysere etiske utfordringer i klinisk praksis. 
 • Kan synliggjøre kunnskap i farmakologi (inkludert virkninger og bivirkninger) og medikamentregning slik at medikamenter blir håndtert og administrert på en ansvarsfull og pasientsikker måte.
 • Kan dokumentere bestått HHLR-test på baby og voksen på SkillStation.

Generell kompetanse

 • Kan anvende avansert kunnskap og ferdigheter, og vise selvstendighet i utøvelse av kreftsykepleie i samsvar med yrkesetiske retningslinjer og gjeldene lover og forskrifter.
 • Kan kommunisere, begrunne og dokumentere kreftsykepleie (inkluderer å bruke behandlingsplan i elektronisk pasientjournal).
 • Kan anvende kunnskap og mestre ivaretakelse av hygiene knyttet til cytostatika, strålebehandling samt infeksjonsforebyggende prinsipper i daglig virke ved behandlingsenheten og i pasientens hjem.
 • Kan anvende og ta faglige avgjørelser basert på fag- og forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i gitte situasjonen.


Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk.

Undervisning

Veiledet klinisk praksis, ferdighetstrening, læringslogg, veiledningsforum, selvstudium og evt. simulering.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være bestått for å få sluttvurdering i emnet:

 • Individuell skriftlig oppgave med utgangspunkt i kliniske praksisstudier, 1000 ord (+/- 10 %).  Studenten skal gi en presentasjon av en erfaring fra praksis og reflektere over sentrale momenter i erfaringen i forhold til spesialsykepleien. Det stilles krav til bruk av relevant forskning. 

Vurdering:

Det gjøres en samlet vurdering av studentens prestasjon i praksis ut fra om tilfredsstillende grad av oppnådd læringsutbytte for emnet. Arbeidskrav og krav om tilstedeværelse må være godkjent. Ved vurdering av praksis benyttes karakterskalaen bestått og ikke bestått.

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i praksisemner. Ikke bestått praksis medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SYP-3142