vår 2021
FIL-3900 Masteroppgave i filosofi - 60 stp

Sist endret: 09.02.2021

Emnetype

Emnet er teoretisk, og forbeholdt studenter tatt opp på mastergradsprogram i filosofi. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Arbeidet med masteroppgaven skal være et selvstendig filosofisk arbeid under faglig veiledning på et faglig høyt nivå.

Liste over selvvalgt pensum på 700-800 sider, hvorav minst halvparten er originallitteratur, leveres inn før innlevering av masteroppgaven. Pensum legges opp sammen med veileder, og godkjennes av veileder og programstyreleder.


Hva lærer du

Ved oppnådd grad skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

 • avansert kunnskap om ulike filosofiske tilnærminger og filosofisk argumentasjon og problemløsning
 • spesialisert kunnskap om det emnet og de filosofiske problemstillingene som drøftes i masteroppgaven
 • kunnskap om vitenskapelig arbeid.

Ferdigheter

 • kan formulere selvstendige problemstillinger og forskningsspørsmål
 • kan gjennomføre selvstendig kritisk filosofisk argumentasjon
 • kan kritisk vurdere, og ta stilling til, ulike filosofiske teorier på en måte som gir grunnlag for videre arbeid med filosofi på et vitenskapelig nivå.

Kompetanse

 • kan bruke filosofisk refleksjon og metoder innenfor forskningsaktivitet og annen virksomhet som krever analytiske ferdigheter
 • kan formidle de filosofiske teorier og drøftingene som ligger til grunn for avhandlingen i en fagfilosofisk terminologi
 • kan formidle og kommunisere emnet for fordypning, samt andre filosofiske teorier, metoder og tilnærminger, både til allmennheten og spesialister.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen gis på norsk, men kan ved behov også gis på engelsk. Avhandlingen kan, i tillegg til norsk, skrives på engelsk og tysk.

Undervisning

Masteroppgaven skrives under veiledning. Det gis ingen annen undervisning i forbindelse med masteroppgaven.

Eksamen

Studenten skriver en masteroppgave i løpet av 3. og 4 .semester av masterstudiet. Masteroppgavens lengde skal være på ca. 80 sider, men maks. 90 sider. Masteroppgaven er karaktergivende. Karakteren studenten oppnår på masteroppgaven, kan justeres opp eller ned ved muntlig eksamen. Det eksamineres muntlig i selvvalgt pensum og masteroppgaven. Eksamen vurderes med en karakterskala fra A-F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen tilbys påfølgende semester ved karakteren F. Mastergradsoppgaven kan kun framlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form dersom arbeidet bedømmes til karakteren F (jf. Eksamensforskriftens § 22).  

Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 60
 • Emnekode: FIL-3900
 • Undersider