vår 2021
HEL-1700 Etikk, vitenskapsteori og forskningsmetode for helsefaglige bachelorutdanninger - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt bachelorstudenter i ergoterapi, fysioterapi, radiografi og tannpleie som har bestått HEL-0700, eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav: HEL-0700 eller tilsvarende


Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag.

Studiepoengreduksjon

FELLES-2F Refleksjon over praksis - Felles innholdsdel 2 10 stp

Innhold

Emnet inngår i andre år på bachelorprogrammene for helsefagstudenter på UiT Norges arktiske universitet. Studentene skal tilegne seg kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske tradisjoner og hvordan ulike kunnskapsformer danner grunnlaget for studier av sykdom/helse og påvirker begrepsdannelse og yrkesutøvelsen. Studentene skal ha innsikt i betydning av personvern og etikk i forskning. De skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter i planlegging og gjennomføring av kvalitative og kvantitative studier. Studentene skal opparbeide forståelse for bruk av kvalitative metoder som intervju og observasjon med tolkning og analyse. Studentene skal også tilegne seg kunnskap om statistiske metoder og ferdigheter i analyse av kvantitative data.

Hva lærer du

Ved fullført emne skal studenten:

Kunnskaper

 • kjenne til det vitenskapsteoretiske grunnlaget som empirisme, positivisme, hermeneutikk og fenomenologi.
 • kjenne til kunnskapstradisjoner innen eget fagområde og forutsetninger for kunnskapsbasert praksis
 • ha kunnskap om sammenheng mellom forskningsdesign og forskningsmetoder

 

Ferdigheter

 • vurdere forskningsprosessen i vitenskapelige publikasjoner
 • anvende grunnleggende statistikk til å presentere egne data
 • beskrive og forstå anvendt design, kvalitative og kvantitative metoder på bakgrunn av problemstilling i vitenskapelige publikasjoner.
 • knytte forskningsresultater til egen fagutøvelse

 

Generellkompetanse

 • formidle forskning, inkludert teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig

ha innsikt i forskningsetiske problemstillinger, etiske retningslinjer og regler for personvern, informert samtykke og bruk av taushetsbelagte data


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet kombinerer flere arbeidsformer. Forelesningene er hovedsakelig nettbaserte, mens bearbeiding av ulike oppgaver og arbeidskrav vil være integrert i eget fag og/eller i samarbeid med andre studentgrupper.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen basert på oppgitt emne. 2000 ord.  Vurdering: bestått/ikke bestått.

Det er to arbeidskrav i emnet, et i statistikk og et i artikkelgransking. Disse skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen. 

Kontinuasjonseksamen: Etter retningslinjer fra UiT.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-1700