vår 2021
MBI-2107 Medisinsk biokjemi, nukleærmedisin og farmakologi - 25 stp

Sist endret: 07.05.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet går over to semestre på tredje studieår, og avsluttes med eksamen i vårsemesteret. 

Obligatorisk forkunnskapskrav

MBI-2101 Molekylærbiologi, MBI-2102 Hematologi, MBI-2103 Immunologi og transfusjonsmedisin, MBI-2104 Medisinsk mikrobiologi

Studiepoengreduksjon

BIOIN-111 Medisinsk biokjemi, nukleærmedisin og farmakologi 25 stp

Innhold

Laboratoriemedisin:

Kroppens normale biokjemiske og fysiologiske prosesser som gjenspeiler sykdom i ett eller flere vev eller organer, endringer i kroppsvæskens sammensetning ved sykdom, bruk av analyseresultater til å diagnostisere sykdom og følge effekt av behandling, medikament monitorering og toksikologi, etiske overveielser og dilemmaer knyttet til praksis, yrkesetiske retningslinjer.

Laboratorieteknologi:

Utvalgte analyseprinsipper og metoder. Manuell og automatisert analysering. Nukleærmedisinske undersøkelser. Kriterier for utvelgelser av analyser og vurdering av analysekvalitet. Metodeevaluering og metodetilpasning. Prøvetaking og prøvebehandling. Sikring av preanalytisk, analytisk og postanalytisk kvalitet. Kvalitetsutvikling og intern kontroll.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskap

 • ha kunnskap om utvalgte sykdommer, sykdomsprosesser og sykdomsårsaker
 • ha bred kunnskap om ulike analyser og undersøkelser innen medisinsk biokjemi, nukleærmedisin og farmakologi som et ledd i forebygging, diagnostikk, oppfølging og behandling av sykdom
 • ha bred kunnskap om ulike analytter, metoder, prinsipper og bioingeniørfaglige arbeidsoppgaver innen medisinsk biokjemi, nukleærmedisin og farmakologi
 • ha kunnskap om hvordan preanalytiske, analytiske og postanalytiske forhold påvirker analyseresultater og hvordan analyseresultater kvalitetssikres i et medisinsk laboratorium
 • ha kunnskap om informasjonsteknologi og automasjonssystemer, herunder laboratorieinformasjonssystemer (LIS), mellomvareløsninger og styringssystemer for analyseinstrumenter
 • ha bred kunnskap om ulike typer blodprøvetaking av voksne, barn og nyfødte
 • begrunne valg av prøvemateriale for ulike analyser innen medisinsk biokjemi og vurdere prøvematerialers kvalitet
 • ha kunnskap om en prøves gang gjennom laboratoriet, rekvirerings- og svarformidlingssystem
 • ha kunnskap om selvtesting og pasientnær analysering, samt om bioingeniørers rolle i innføring og kvalitetssikring av PNA-analyser i og utenfor sykehus
 • ha kunnskap om kvalitetsstyringssystemer og akkrediteringsordninger i medisinske laboratorier
 • ha kunnskap om hvordan nye instrumenter og metoder etableres i medisinske laboratorier
 • ha kunnskap om barn og unge og kjenner til deres behov og rettigheter i møte med bioingeniøren i prøvetakingssituasjon.

Ferdigheter

 • finne fram og anvende relevante dokumenter som prosedyrer, produktinformasjon og metodeapplikasjoner
 • anvende laboratorieutstyr og utvalgte analyseinstrumenter innen medisinsk biokjemi etter gjeldende prosedyrer 
 • utføre utvalgte analyser innen medisinsk biokjemi manuelt 
 • integrere teori og praksis og anvende relevante litteraturkilder
 • forklare analyseprosesser og beregne resultater ut fra fotometriske rådata
 • vurdere muligheter, begrensinger og feilkilder til ulike metoder innen medisinsk biokjemi
 • utføre korrekt venøs og kapillær blodprøveprøvetaking av voksne etter gjeldende prosedyrer
 • utføre blodprøvetaking av barn under veiledning
 • vurdere og kvalitetssikre analyseresultater ut fra kunnskaper om preanalytiske faktorer, analysemetoder, kvalitetssikring og referanseområder
 • formidle faglige kunnskaper skriftlig og muntlig på norsk og med bruk av fagterminologi
 • anvende kunnskaper om hele analyseprosessen fra en prøve rekvireres til analyseresultat foreligger til å identifisere og eliminere feilkilder og uønskede hendelser
 • utøve kommunikasjon som trygger pasientbehandling
 • utøve basal hjerte-lungeredning (HLR) og bruk av hjertestarter
 • anvende kvalitetssystem og laboratorieinformasjonssystem i et medisinsk laboratorium
 • samhandle tverrfaglig, tverrprofesjonelt og initiere slik samhandling

Generell kompetanse

 • planlegge og utføre laboratoriearbeid selvstendig og i grupper
 • jobbe nøyaktig og strukturert og i tråd med krav og retningslinjer knyttet til etikk og HMS
 • møte pasienter med respekt og forståelse og ivareta dem i undersøkelses- og prøvetakingssituasjonen
 • samarbeide, utveksle synspunkter og erfaringer, søke og motta faglig veiledning
 • reflektere over egen faglig utøvelse, samt vise ærlighet og selvstendighet i sitt arbeid
 • tilegne seg kunnskap og ferdigheter i emnet slik at kompetansen opprettholdes og kan videreutvikles


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av studiemappe, forelesninger, seminar, gruppearbeid, intern og ekstern laboratoriepraksis. Aktuelle arbeidskrav skal være godkjent for å kunne ta ekstern praksis (som varer >3 dg).

Eksamen

Eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (5 t) som bedømmes med bokstavkarakter A-F, der F er ikke bestått. 

Arbeidskrav:

 • Individuell og gruppevis innlevering av laboratorierapporter.
 • Innlevering av 2 individuelle skriftlige arbeider (studiemapper).
 • Godkjent intern og ekstern laboratoriepraksis.
 • Sikkerhetsopplæring i forkant av laboratorieøvelse.

Kontinuasjonseksamen og utsatt eksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 25
 • Emnekode: MBI-2107