vår 2021
MED-3502 Praksis i primærhelsetjenesten - 13 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet inngår i profesjonsstudiet i medisin og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Bestått eksamen MED-2521 Medisin år 4 vår.


Studiepoengreduksjon

MED-500 Medisin stadium 3 og 4 (5. og 6. studieår) 15 stp
MED-501 Medisin praksisår 15 stp

Innhold

Faglig innhold og relevans i studieprogram - MED-3502 omfatter 8 ukers desentralisert praksisperiode i primærhelsetjenesten. Studentene er utplassert ved fastlegekontor i Nord-Norge.

Gjennom praksis i primærhelsetjenesten skal studenten tilegne seg kunnskaper om og ferdigheter i hvordan allmennmedisin og samfunnsmedisin utøves i praksis, og få kompetanse i samhandling med spesialisthelsetjenesten og med kommunale og interkommunale tjenester.

Studenten skal delta i fastlegekontorets virksomhet, først og fremst gjennom å trene på allmennmedisinske konsultasjoner. Studenten skal også delta i andre allmennlegeoppgaver knyttet til legevakt, sykehjem og helsestasjon, og skal gjøre seg kjent med oppgavene til de ulike samarbeidspartnere i helse- og omsorgstjenesten i kommunen.

Praktisk informasjon om emnet finnes i «Veileder for studenter, praksislærere og medarbeidere» som revideres årlig.


Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Beskrive allmennmedisinske rammer og arbeidsteknikker, det særegne ved allmennmedisinsk praksis og hvordan et bio-psyko-sosio-kulturelt helhetssyn påvirker praksisen
 • Beskrive forskjellene mellom den uselekterte pasientpopulasjonen som oppsøker allmennpraksis og den selekterte pasientpopulasjonen som finnes i andrelinjetjenesten
 • Ha bred kunnskap om relevant utredning for vanlige kliniske problemstillinger som ses hos allmennlegen, på legevakt og på sykehjem, slik som tretthet og slapphet, vekttap, feber, svimmelhet, synkope, fall og falltendens hos gamle, pustevansker, brystsmerter, akutte magesmerter, akutte ryggsmerter, kuler og klumper, søvnforstyrrelser og akutt forvirring hos eldre
 • Ha bred kunnskap om utredning, behandling og oppfølging av de vanligste sykdommene i allmennpraksis, slik som sykdom i hjerte- og karsystemet, muskel- og skjelettsystemet, lungene, huden, hormonsystemet, kjønnsorganene, nervesystemet, blodet, fordøyelsesorganene, nyrer, øyet, øre-nese-hals- området og psykiske lidelser
 • Beskrive forhold som påvirker allmennlegens hverdag (kontorets organisering, kommunen, samarbeidspartnere, lovverk, økonomi, videre- og etterutdanning) og legenes mulighet for å påvirke disse
 • Diskutere fastlegeordningens muligheter og utfordringer
 • Kjenne til hvordan samfunnsmedisinsk arbeid i kommunen er organisert og blir utført

 

 

Ferdigheter:

 • Gjennomføre en selvstendig allmennmedisinsk konsultasjon inkludert klinisk undersøkelse, relevante supplerende undersøkelser, analyse og plan, i samarbeid med pasient (og pårørende)
 • Skrive journalnotat etter PSOAP-modellen, skrive henvisninger og enkle legeerklæringer
 • Fylle ut sykmeldingsattester og legeerklæringer ved søknad om førerkort
 • Skrive resepter i henhold til gjeldende regelverk
 • Utføre kliniske ferdigheter etter spesifisert liste i Veilederen.

Generell kompetanse:

 • Møte pasienter empatisk og respektfullt og med utgangspunkt i denne sentrale relasjon få frem pasientens sykehistorie
 • Tilpasset pasientens alder, ressurser, kulturelle og sosiale bakgrunn kunne etablere den tillit og kontakt med pasient og familie som er nødvendig for godt samarbeid
 • Identifisere følelser som pasienten (og familien) vekker, og bruke disse følelsene som kilde til å forstå pasientens situasjon, til å styrke lege-pasientforholdet og til selvivaretakelse og forebygging av utbrenthet
 • Diskutere etiske vurderinger i hverdagen på legekontoret, legevakta og sykehjemmet
 • Diskutere fenomen som egenomsorg, sykdomsangst, legesøkning og beslutninger under usikkerhet med praksislærer


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • Undervisning og arbeidsform
 • Konsultasjoner om varierte helseproblemer, både akutte og kroniske, enkle og kompliserte
 • Muntlig veiledning og egenrefleksjon om pasientmøter
 • Trening i praktiske prosedyrer
 • Deltakelse i sykebesøk, samarbeidsmøter og legearbeid ved helsestasjon og sykehjem
 • Besøk hos fastlegens samarbeidspartnere
 • Deltakelse i legevakt
 • Deltakelse i Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS)
 • Skriftlige innleveringsoppgaver


Eksamen

Godkjenning og vurdering: Vurderingsform er bestått/ikke bestått. Ved fravær utover tre arbeidsdager påløper resttjeneste for at perioden skal bli godkjent. Praksisveileder og student gjennomfører en midtveisevaluering og en sluttevaluering. Praksisveileder attesterer om praksisperioden er godkjent.

Ved begrunnet tvil om en student er skikket for legeyrket skal hovedkoordinator for MED-3502 kontaktes, og fakultetets ordning for skikkethetsvurdering vil bli initiert

Kontinuasjonseksamen - Dersom praksisperioden vurderes til «ikke bestått» på grunn av manglende oppfylte krav til tilstedeværelse eller manglende oppnådd ferdighetsnivå må restpraksis gjennomføres og godkjennes innen semesterstart for å få adgang til MED-3601, Medisin 6.år. Studenten har kun to forsøk på å bestå praksisperioden, jfr. Forskrift for eksamener ved UiT.

Arbeidskrav - Daglig deltakelse i primærmedisinsk virksomhet, 37,5 t/uke i 8 uker. Herunder:

 • Bli observert av veileder eller sett på video i minst tre konsultasjoner og få strukturert tilbakemelding på egne ferdigheter. Dette gjøres som start-, midtveis og sluttevaluering.
 • Utføre praktiske ferdigheter og prosedyrer i henhold til spesifisert liste
 • Utarbeide behandlingsplan for en pasient med kronisk sykdom eller risikotilstand.
 • Gjøre legemiddelgjennomgang med en pasient som bruker mange medikamenter
 • Gjennomføre årskontroll av en pasient på sykehjem
 • Intervjue kommuneoverlegen om samfunnsmedisinske oppgaver
 • Beskrive, analysere og vurdere et pasientforløp


 • Om emnet
 • Studiested:
 • Studiepoeng: 13
 • Emnekode: MED-3502