vår 2021
MUS-3112 Komposisjon og arrangering - 30 stp

Sist endret: 22.02.2021

Emnetype

Emnet er et valgemne for studenter på Musikkutøving - master, 1.år. Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Det arbeides med fri komposisjon, komponering, arrangering og instrumentasjon i tråd med valgt sjanger og masterprosjekt og elektroakustisk musikk. Studiet kan til en viss grad tilrettelegges individuelle behov og studentenes egne masterprosjekt.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Ha innsikt i hvilke kunnskaper og ferdigheter som trengs for å skrive og arrangere komposisjoner/arrangement for ulike besetninger.

 

Ferdigheter:

Kunne anvende komposisjons- og arrangementstekniske ferdigheter og kreative arbeidsmåter for å skape et helhetlig kunstnerisk uttrykk og en estetisk intensjon.

 

Kompetanse:

Kunne komponere og/eller arrangere for ulike besetninger innen valgt sjanger.

Kunne benytte digitale og elektroakustiske teknologier i komposisjon.

På en kritisk og reflektert måte kunne artikulere og drøfte aktuelle emner både innenfor fagmiljøet og med publikum.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semester. Undervisningen er en kombinasjon av klasseundervisning og individuell veiledning med egne komposisjoner og oppgaver. Det benyttes notasjonsprogrammer som Finale eller Sibelius. Det må påregnes stor grad av individuelt selvstendig arbeid med ulike komposisjoner/arrangement og prosjekter der faglærer gir personlig veiledning og oppfølging. Studenten skal produsere komposisjoner/arrangementer i ulike format og for varierende type utøvere og ensembler, og skal gjøre lydopptak av egne arbeid. Utvalgte komposisjoner og arrangementer skal framføres offentlig. Oppgaver samles i arbeidsmappe.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen i emnet.

- Offentlig framføring av egne komposisjoner og arrangement

- Arbeidsmappe

Fremføringen skal bestå av:

- Minst to offentlige framføringer av komposisjoner og arrangement hvorav den ene også skal inneholde et muntlig innlegg om verket og påfølgende debatt.

Arbeidsmappen består av:

- Egenproduserte arbeid med samlet varighet på minimum 30 min. Unntak fra arbeidskravet kan gjøres for spesielt tidkrevende arbeid.

Hver komposisjon/arrangement skal inneholde lydopptak, partitur og refleksjonsnotat (1 side).

Eksamen:

Mappevurdering.

Kandidaten leverer et utvalg av egenproduserte arbeid med tilhørende partitur, lydfesting og refleksjonsnotat med nødvendige presiseringer.

Eksamen vurderes med Bestått/ikke bestått.

Det gis adgang til kontinuasjonseksamen påfølgende semester med bearbeidet eller nye opptak.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 30
  • Emnekode: MUS-3112