vår 2021
MUS-3201 Hørelære med didaktikk og praksis 1 - 30 stp

Sist endret: 25.02.2021

Emnetype

Obligatorisk emne i Master i hørelære med didaktikk og praksis. Kan ikke tas som enkeltemne.  

Innhold

Egne ferdigheter innen hørelærefagets enkeltdisipliner på høyt nivå og innen integrering av enkeltdisiplinene i et generelt gehørmessig beredskap. Undervisningen i musikkpedagogikk og didaktikk er direkte rettet mot hørelæreundervisning. Mål og metoder i hørelærefaget med utgangspunkt i forskjellige tradisjoner og ulike læreverk.

Hva lærer du

Studenten skal  - beherske hørelærefaget på et nivå som gir overskudd til og perspektiv for undervisning i hørelære. - kunne tilrettelegge og gjennomføre undervisning på begynnernivå. - ha innsikt i sentrale musikkpedagogiske emner i tilknytning til hørelærefaget.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisning går over 2 semester og omfatter - egenferdigheter i hørelære - hørelæredidaktikk og teori. Undervisning går gjennom hele semesteret, men kan i perioder være konsentrert. Gruppeundervisning, forelesninger og seminarer. Individuell veiledning og oppfølging. Praksis: Observasjon av undervisning. Selvstendig praksis i gruppe med maksimum 3 studenter, og individuell praksis med elever på begynnernivå.  Omfang 40 - 50 timer.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før kandidaten kan gå opp til eksamen:

  • Gjennomført praksis. Praksisrapporter.

Eksamen består av tre deler som vektes likt:

  • Skriftlig prosjektoppgave. Valgt tema i hørelæredidaktikk som skal godkjennes av faglærer. Omfang ca. 3000 ord.  
  • Eksamen i hørelære, egenferdigheter. Skriftlig prøve på en time og muntlig prøve der oppgave utleveres 30 minutter i forkant.  
  • Undervisningsprøve med praksiselever. Varighet på 45 min. Tema skal godkjennes av faglærer. Den praktiske prøven etterfølges av en muntlig samtale med utgangspunkt i undervisningsprøven.

Eksamen vurderes med gradert karakter fra A-F.  Det kan avlegges kontinuasjonseksamen det påfølgende semester.


Timeplan


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 30
  • Emnekode: MUS-3201