vår 2021
MUS-3207 Musikalsk analyse - 10 stp

Sist endret: 09.02.2021

Emnetype

Obligatorisk emne i Master i hørelære med didaktikk og praksis. Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Studentene skal arbeide med musikalsk analyse med ulik tilnærming og måter å analysere på, alt sett i relasjon til hørelærefaget. Kurs i sonologi på 12 timer. .

Anbefalte forkunnskaper

MUS-3206 Harmoni-/satslære og piano

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

  • kunne bruke forskjellige metoder og verktøy i arbeid  med musikalsk analyse
  • kunne analysere og ta i bruk musikk i tilrettelegging av arbeid med hørelære på forskjellig nivå


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over 2 semestre med undervisning i klasse. Undervisning kan konsentreres i perioder. Oppgaveløsning og veiledning. Innlevering av to skriftlige analyseoppgaver, hvorav en selvvalgt. Oppgavene skal ha didaktisk innretning.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før kandidaten kan gå opp til eksamen.

  • Arbeidsmappe med minimum to oppgaver
  • Deltakelse på kurs i sonologi.

Eksamen: Muntlig eksamen. Eksamensoppgave utleveres 1 time før eksamen. Vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Det gis anledning til kontinuasjonseksamen påfølgende semester.


Timeplan


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: MUS-3207