vår 2021
NOR-3920 Masteroppgave i nordisk språk - 60 stp

Sist endret: 12.05.2021

Emnetype

Emnet inngår som obligatorisk del i mastergradsprogrammet i nordisk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

NORDHFO Nordisk hovedfag hovedfagsoppgave 60 stp

Innhold

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid med et begrenset tema innenfor nordisk språkvitenskap. Tema for masteroppgaven bestemmes av studenten i samråd med veileder(e). Oppgaven kan gjerne skrives i tilknytning til et større forskningsprosjekt eller med utgangspunkt i et undervisningsemne i nordisk språk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • grundig kunnskap om og stor forståelse av et avgrensa område av faget
 • kjennskap til aktuelle etiske krav og retningslinjer for forskningsfeltet
 • fått grunnlag for videre forskning innenfor faget

Ferdigheter

Studenten kan:

 • formulere et forskningsspørsmål og planlegge et metodisk opplegg for ei utforsking av spørsmålet
 • mestre litteratursøk og bruk av forskningslitteratur
 • analysere data fra undersøkelsen og drøfte og konkludere ut fra forskningsspørsmålet
 • utforme et større skriftlig arbeid der det gjøres greie for arbeidet i et klart og korrekt språk

Kompetanse

Studenten kan:

 • behandle et tema kritisk og på tilfredsstillende teoretisk og metodisk grunnlag
 • utføre selvstendig prosjektarbeid og løse problemer ved å bearbeide, organisere og drøfte et større materiale ut fra en høvelig metodikk


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning/veiledning blir gitt på norsk eller annet skandinavisk språk.

Undervisning

Undervisningen består av veiledning som gis individuelt og/eller i gruppe. Om det gis gruppeveiledning, må studentene være forberedt på å legge fram problemstillingen og mindre deler av oppgaven til diskusjon der. Studentene vil få individuell veiledning i samband med valg av tema for oppgaven, etter innlevert oppgaveutkast om lag midtveis i semesteret og på hele oppgaven mot slutten av semesteret. Slik individuell veiledning forutsetter at studentene overholder frister satt av faglærer.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • En muntlig presentasjon på masterseminaret (skriveseminaret) av første utkast av prosjektskissen. Presentasjonen gjøres før innleveringen av endelig prosjektskisse 1. november.
 • En prosjektskisse på 5-7 sider inkludert referanser. Mot slutten av det første semestret av arbeidet med masteroppgaven skal det leveres en prosjektskisse der det klargjøres hva som er tema og problemstilling for oppgaven, hva slags materiale den skal bygge på, hva slags teori og metode som er tenkt brukt, hvordan oppgaven er tenkt disponert, og hvordan det videre arbeidet med oppgaven er planlagt. Prosjektskissen skal godkjennes av veileder(ne).
 • I vårsemesteret (siste semester med arbeid på masteroppgaven) holdes en presentasjon av masteroppgaven på masterseminaret.

 

Eksamen består av en masteroppgave.

Oppgaven skal være et lengre arbeid på 70-100 tekstsider. Dersom illustrasjoner og/eller materialpresentasjon er omfattende, kommer dette i tillegg til det vanlige sidetallet. Dersom oppgaven omfatter lyd- og bildemedier e.l., skal den likevel være på minst 40 tekstsider. Vanligvis skrives masteroppgaven individuelt, men to eller tre studenter på samme kull kan også skrive oppgave i fellesskap. Når to eller tre studenter skriver oppgave sammen, skal omfanget økes med henholdsvis 50 % og 100 %, og det skal framgå hva hver student har bidratt med.

Det er valgfri målform på eksamen.

 

Masteroppgaven må leveres inn innen 15. mai for evaluering i vårsemesteret og innen 1. november for evaluering i høstsemesteret. Masteroppgaven  leveres i MUNIN.

 

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

 

Masteroppgaven  vurderes med bokstavkarakter A-F. 

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret. Ved kontinuasjonseksamen leverer en inn samme oppgave i revidert form. I samband med revisjonen har studenten krav på veiledning én gang.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 60
 • Emnekode: NOR-3920