vår 2021
ODO-3306 Klinisk odontologi II b - 15 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Integrert Master i odontologi, og kan ikke tas som enkelt emne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-3005 Ekstern praksis del 1

Innhold

Veiledet praktisk/ klinisk trening på Universitetstannklinikken, forelesninger, seminarer og PBL-oppgaver. Kandidaten blir kjent med og skal kunne utføre kliniske prosedyrer innen følgende kliniske emneområder i odontologi:

 • Periodonti
 • Kariologi
 • Endodonti


Hva lærer du

KUNNSKAPER:

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til fagkunnskap og ulike informasjonskilder innen fagområdene kariologi, endodonti og periodonti
 • kan analysere eksisterende teorier og fortolkninger av etiologi, patogenese og diagnostikk innen fagområdene kariologi, endodonti og periodonti
 • har avansert kunnskap om behandlingsprinsipper i kariologi, endodonti og periodonti, inkludert helsefremmende og non-operative behandlinger, og kan diskutere indikasjoner og kontraindikasjoner for ulike behandlingsalternativer

 

FERDIGHETER:

Studenten

 • kan analyserer teorier og metoder relatert til møte med pasient i odontologisk arbeid, og anvende dette i sitt kliniske arbeid.
 • kan samarbeide konstruktivt med tannhelseteamet
 • kan anvende kunnskap om oral diagnostikk og bruk av ulike diagnostiske rutiner i undersøkelse av pasienter
 • kan bruke relevante metoder for risikovurdering, behandlingsplanlegging, behandling og oppfølging av pasienter innen fagfeltene kariologi, endodonti og periodonti
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

 

GENERELL KOMPETANSE:

Studenten

 • kan formidle en etisk akseptabel holdning i pasientbehandlingen; til klinikkhygiene; til medarbeidere og hjelpepersonell
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagfeltene kariologi, endodonti og periodonti, både med spesialister og med allmennheten
 • kan selvstendig gjennomføre klinisk odontologiske undersøkelser, utarbeide både non-operative og operasjonelle behandlingsforslag og utføre kariologisk, endodontisk og periodontal behandling for voksne pasienter
 • kan bidra i nytenking og innovasjonsprosesser innen fagområdene kariologi, endodonti og periodonti, og også ha evnen til å kritisk vurdere innovasjoner innen disse fagfeltene


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er hovedsakelig skandinaviske språk, men det gis adgang til å undervise på engelsk. Eksamensspråket er norsk, dansk eller svensk.

Undervisning

Praktisk klinisk undervisning er støttet av forelesninger, seminarer,  PBL-undervisning og kliniske demonstrasjoner. Praktisk klinisk undervisning foregår kontinuerlig gjennom 8., 9. og 10. semester på Universitetstannklinikken.

Eksamen

Arbeidskrav: Obligatorisk tilstedeværelse på praktisk klinisk trening, seminar og demonstrasjoner. Det er krav om 80 % deltakelse på all obligatorisk undervisning. Den kliniske delen av studiet evalueres løpende. I tillegg må arbeidskravene overholde et minimums kvalitetsnivå.  Det vises til Rapportbok for prekliniske krav og klinisk kjernekompetanse.

Arbeidskravene er definert for ulike pasientbehandlinger og vurderes gjennom mappeevaluering.  Et arbeidskrav kan være å gjennomføre en stasjonseksamen, hvor studentene blir testet i praktiske, kliniske prosedyrer, undersøkelsesteknikk, laboratorietester og kommunikasjons-ferdigheter (OSCE).

Den praktisk kliniske delen av kurset og arbeidskravene fra mappen må være godkjente for å kunne gå opp til skriftlig avsluttende eksamen. Studenten vil bli vurdert med hensyn til faglig klinisk progresjon midtvegs i hvert semester (i 8., 9. og 10. semester). Dersom studenten ikke får sin kliniske praksis godkjent ved semesterslutt (til tross for meddelt advarsel etter midt-semester evalueringen og eventuelle støttetiltak), må kandidaten ta studieåret om igjen. Et stryk i praktisk klinisk praksis kan ikke ankes.

Skriftlig eksamen: Emnet evalueres med en avsluttende eksamen, som består av en 6 timers skriftlig prøve på slutten av 10.semester. Alle tre delemner må være bestått.

Prøven omfatter spørsmål innen de tre delemnene:

 • periodonti
 • kariologi
 • endodonti

Prøven evalueres med en helhetlig samlet vurdering med en felles bokstavkarakter A-F (der F er stryk).

Ved vurdering til stryk på eksamen, eller i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær eksamen gis det adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen.

Stryk på kontinuasjons/utsatt eksamen medfører nedsatt studieprogresjon. Studenten må ta 5.studieår om igjen før man kan fremstille seg til ny eksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: ODO-3306