høst 2020
BYG-2800 Konstruksjonsteknikk II - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert.

Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

Innenfor temaet betong skal Studenten lære å;

 • Dimensjonere og utforme fundamenter
 • Dimensjonere pelehoder
 • Dimensjonere vegger og søyler
 • Dimensjonere enveis-plater, toveis-plater, flatdekker og konsoller

Innenfor temaet stål skal Studenten lære om;

 • Bæresystemer utført ved bruk av stålmaterialer
 • Basiselementer i en konstruksjon og bygningsdeler
 • Brannteknisk dimensjonering
 • Korrosjonsbeskyttelse
 • Detaljutforming / sammenføyninger
 • Tegningsunderlag / symboler og tekniskbeskrivelse

Innenfor temaet trevirke skal Studenten lære om;

 • Dimensjoneringsprinsipper
 • Kontroll av kapasitet og stabilitet (knekking og vipping)
 • Sammensatte tverrsnitts profiler
 • Mekaniske forbindelsesmidler og kontroll av kapasitet
 • Tegningsunderlag / symboler og tekniskbeskrivelse


Anbefalte forkunnskaper

BYG-2604 Konstruksjonsteknikk I, ITE1856 Konstruksjonsteknikk I

Hva lærer du

Etter bestått emne skal Studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Studenten skal lære å dimensjonere og utforme vanlige konstruksjonselementer i betong. Både plass-støpte konstruksjoner og prefabrikkerte betongelementer blir behandlet.
 • Studenten får også en innføring i spenn betong med terminologi og virkemåte.
 • Studenten skal lære å dimensjonere og utforme vanlige konstruksjonselementer i stål. Dimensjonering etter både elastisk og plastisk beregningsmetode.
 • Studenten skal lære hvordan sammenføyninger utføres og kontrolleres.
 • Studenten skal lære å dimensjonere og utforme vanlige konstruksjonselementer i trevirke.
 • Studenten skal lære hvordan mekaniske sammenføyninger utføres og kontrolleres.

Ferdigheter:

 • Studenten skal kunne anvende NS-EN 1993, NS-EN 1995 og NS-EN 1992 for kontroll og prosjektering av stål-, tre- og betongkonstruksjoner.

Kompetanse:

 • Studenten skal erverve generell kompetanse innenfor det å selv kunne utføre manuelle beregninger av stål-, tre- og betongkonstruksjoner og vurdere andres beregninger.
 • Studentene skal erverve seg tilstrekkelig fagtermologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor stål-, tre- og betongkonstruksjoner.
 • Studenten skal vite hvordan NS-EN standardene er bygd opp og hvordan disse anvendes i prosjektering.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervisers i hvert høstsemesteret. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom inntil 6 undervisningstimer per uke med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan følge disse forelesningene via nettet - direkte eller i opptak.

Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling. Studentenes ferdigheter fremmes gjennom relevante regneøvinger.

Emnet undervises hovedsakelig på norsk, men engelsk eller andre språk kan anvendes i de sammenhenger der det er faglig hensiktsmessig og/eller nødvendig.


Eksamen

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Emnets vurderingsuttrykk er en gradert skala med fem (5) trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Emnet består av en tre (3) timers skriftlig eksamen, som utgjør 40%, og en mappe, som utgjør 60%. Eksamen og mappene er individuelle.

Den 3 timers skriftlig eksamen skal gjennomføres uten generelle skriftlige hjelpemidler, med NS-EN 1992, NS-EN 1993 og NS-EN 1995 tillates, samt semesteroppgavene.

Det gis én samlet vurdering (karakter) for alle deleksamenene til slutt.

Kontinuasjonseksamen

Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.

Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §16 - Trekk fra eksamen.

Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Alta | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BYG-2800
 • Undersider