høst 2020
BYG-3602 Energiøkonomisering - 5 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

For nordiske søkere: 1. juni. Exchange students and Fulbright students: 15 April

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende i ingeniørfag innen bygg/anlegg, husbyggingsteknikk, konstruksjonsteknikk, brannteknikk, maskin/VVS, energi og miljø i bygg og konstruksjonsteknikk.

Gjennomført Varmelære, husbyggingsteknikk, VVS- og energiteknikk.

I tillegg er det krav om grunnleggende kunnskaper på minst 30 studiepoeng innen matematikk eller statistikk (tilsv. Matematikk1, 2 og 3 og statistikk/sannsynlighetsregning i rammeplanen for Bachelor i ingeniørfag).

Søknadskode: 9371 


Innhold

Energibruk og energidirektiv. Standarder og metoder. Økonomiske beregningsmetoder. VVS-tekniske installasjoner. Etterisolering og U-verdier. Energisystemer. Lufttetthet og infiltrasjon. Behovsstyrt ventilasjon. 

Anbefalte forkunnskaper

BYG-3606 VVS- og Energiteknikk, BYG-3808 Brannteknikk, STE6230 VVS- og Energiteknikk, STE6239 Simulations

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

- Flerfaglige løsninger som gir tilfredsstillende inneklima på en miljømessig og økonomisk tilfredsstillende måte.

- Forholdet mellom klima, bygg, tekniske installasjoner og energiforsyning.

- Varmetap og varmetilskudd i bygninger.

- Hvordan forbedre eksisterende bygninger og tekniske anlegg med tanke på energibruk.

- Beregningsmetoder for lønnsomhetsberegning av enøk-tiltak.

- Energioppfølgning og energiledelse.

- Tekniske installasjoner for oppvarming og ventilasjon.

- Bygningsdirektivet og energimerkeforskriften.

- Bygningstekniske forskrifter (TEK) og Norsk Standard 3031.

Ferdigheter:

- Beregne energibesparelser av enøk-tiltak.

- Beregne lønnsomhet av enøk-tiltak.

- Valg av tiltak.

- Beregne energibruk i bygninger (forenklet).

- Benytte tekniske forskrifter og standarder for beregning av energibruk.

Kompetanse:

- Studenten skal ha kunnskaper om beregning av energibruk i bygninger.

- Studenten skal ha kunnskaper om viktigheten av energieffektivisering.

- Studenten skal kunne anvende kunnskapen til å til å velge bygningstekniske og installasjonstekniske løsninger både i eksisterende bygg og nybygg basert på økonomi, forskningskrav og inneklima.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvingsoppgaver. Forelesninger; 20 timer x 2 uker. Øvingsoppgaver; 20 timer x 2 uker.Forelesninger og øvingsoppgaver.

Eksamen

Arbeidskrav:

Ingen obligatoriske arbeider.

Eksamen og vurdering:

Skriftlig 3 timers eksamen teller 100% av karakteren i faget. 

Hjelpemidler til eksamen: enkel kalkulator.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet


  • Om emnet
  • Studiested: Narvik |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: BYG-3602
  • Undersider