høst 2020
ETE-2801 Elektriske installasjoner - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert.

Innhold

 • Alternative fordelingssystemer, oppbygning av hhv. IT, TN og TT-systemer
 • Systemene i hhv. normaldrift, kortslutning og jordslutning
 • Berøringsspenninger i hhv. IT, TN og TT-systemer
 • Risikovurdering, beskyttelsestiltak og krav til beskyttelse
 • Enkle lys- og varmeberegninger
 • Kabelkunnskap, valg av kabel
 • Vernkunnskap, valg av vern
 • Bruk av beregningsprogramvare
 • Overharmoniske strømmer
 • Installasjonstegninger, -utstyr og -metoder
 • Installasjonsbussystemer (smarthus)
 • Dokumentasjon / Samsvarserklæring / Sluttkontroll
 • Forskrifter / Normer


Anbefalte forkunnskaper

ETE-2501 Elektrisitetslære, ITE1835 Elektrisitetslære

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten skal kunne:

 • forklare prinsippene ved ulike nettsystemer (IT, TN og TT).
 • beskrive vanlige feilsituasjoner og eventuelle sikkerhetsrisiko.
 • forklare prinsippene for å dimensjonere ledere og vern.
 • kjenne til grunnleggende komponenter og utstyr brukt i norske elektriske anlegg.
 • kjenne til forskrifter og normer for nye og eldre elektriske installasjoner.
 • beskrive fordeler og ulemper med moderne installasjonsbuss-systemer (smarthus).

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne:

 • prosjektere IT-, TN- og TT-anlegg ut fra de krav som stilles i FEL og NEK400:2018
 • gjøre enkle beregninger av lys- og varmebehov i en bygning
 • bruke og tolke resultater fra moderne beregningsprogrammer
 • beregne strømføringsevne, spenningsfall og kortslutningsstrømmer
 • foreta nødvendige målinger med moderne installasjonstester for feilsøking og (slutt)kontroll av elektriske anlegg
 • utarbeide nødvendig dokumentasjon for elektriske anlegg av ulik størrelse og kompleksitet.

Kompetanse:

Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskaper om:

 • oppbygging av lavspente elektriske anlegg
 • forskrifter, normer og dokumentasjonskrav.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, øvingsoppgaver, hverandrevurdering, videomateriell for omvendt undervisning og laboratorieøvinger.

Eksamen

Arbeidskrav

- 4 av 4 laboratorieøvinger må være godkjent

- Midtveisevaluering må være besvart

Eksamen og vurdering

Faget bruker mappevurdering som består av:

- 6 innleveringsoppgaver

- 6 hverandrevurderinger

- Muntlig eksamen

Studentene har mulighet til å forbedre innleveringsoppgavene etter førstegangs innlevering med støtte i hverandrevurderinger, før den endelige presentasjonsmappen blir sensurert.

Mappa karaktersettes i sin helhet på en skala fra A-F.

Det gis ikke kontinuasjonsadgang i emnet.


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ETE-2801
 • Undersider