høst 2020
MDV-1002 Digitale medier - 10 stp

Sist endret: 18.09.2020

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere nivå.


Innhold

I løpet av få år har digital film og foto, MP3-spillere, elektroniske tidsskrifter, digital TV, PDF osv. i stor grad overtatt for tradisjonelle medieformer. Tenåringen kan lage spillefilmer i HD-kvalitet for noen 1000-lapper, nettverk kan overføre hele bøker fra andre siden av jorda på brøkdelen av et sekund, ei enkel minnepenn kan lagre all informasjon i et helt bibliotek, mens fildeling og web 2.0 gjør det vanskelig å få helt «grepet» på de nye dokumentene.

Selv om digitale lagringsmedier er raske og har stor kapasitet, er de også sårbare for tap av informasjon. Ei minnepenn er lett å miste og en harddisk har levetid på bare 5 år i snitt. Digital bevaring er ei stor og viktig utfordring.

Tradisjonelle medier har også sine begrensninger. Viktige dokumenter står i fare for å havne i glemmeboka eller i verste fall forsvinne, dersom de ikke digitaliseres.

I overgangen til et nytt medium er det også interessant å studere hva som endres. Nye muligheter kommer til, andre går tapt.

Emnet inneholder også en rekke praktiske øvelser (i bl.a. bildebehandling og digitalisering) og en obligatorisk studietur til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana for å få et innblikk i hvordan digitale medier behandles i praksis.


Anbefalte forkunnskaper

MDV-1000 Innføring i medie- og dokumentasjonsvitenskap

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om hvordan medieformer som tekst, bilder, lyd og film kan representeres digitalt, behandles og kodes på ulike måter med bl.a. Unicode, JPEG, MP3 og MPEG video.
 • kunnskap om og forståelse for begreper som oppløsning og komprimering og hvilken betydning det har for kvaliteten til digital informasjon.
 • kunnskap om enheter for informasjonsmengde, bl.a. kB, MB, GB og TB
 • kunnskap om og forståelse for hvordan digitale dokumenter kan lagres og bevares for fremtiden og mulige problemer økende digitalisering skaper for arkivering og minneforvaltning
 • forståelse for implikasjoner digitalisering og digitale medier har for opphavsrett og informasjonssikkerhet
 • forståelse for mulige effekter av remedieringsprosesser på form, innhold og påvirkning

Ferdigheter

Studenten kan:

 • representere tekst digitalt ved bruk av Unicode transformation formats (for eksempel UTF-8)
 • utføre enkel bildebehandling av digitale bilder
 • digitalisere (skanne) både fotografisk film og tradisjonelle tekstdokumenter, samt utføre tekstgjenkjenning (OCR)
 • redegjøre for samfunnsmessige utfordringer som økende digitalisering av dokumenter medfører, samt mulige løsninger

Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinaviske språk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk.

Undervisning

3 timer forelesning og 2 timer seminarer / praktiske øvelser ukentlig i semesteret.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende tre arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

 • Bildebehandling i Photoshop
 • Digitalisering (skanning) av tekst og fotografisk film
 • Studietur til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana (eller en liknende institusjon)

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Arbeidskrav evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

 • 6-timers skoleeksamen

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Vurderingsuttrykk: Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

DOK-1019 Digitalisering og digitale dokumenter 10 stp
MDV-1012 Digitale medier - nettbasert 10 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MDV-1002