høst 2020
ARK-3007 Prosesser i jordsmonn og løsmasser: Arkeologiske, geologiske og geotekniske perspektiver - 10 stp

Sist endret: 25.02.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er et valgemne for studenter på masterprogrammet i arkeologi. Emnet passer også for studenter fra naturfag, spesielt geologi.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Forkunnskapskrav:

Avlagt bachelorgrad i arkeologi. Emnet er også åpent for studenter som har avlagt bachelorgrad i arkeologi uten å oppfylle karakterkrav som gjelder for opptak til masterprogrammet i arkeologi. Emnet er også åpent for studenter i naturfag med elementære forutsetninger for å anvende klassisk fysikk.

Anbefalte forkunnskaper:

Realfag fra videregående skole kan være en fordel.

 

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Innhold

Emnet er et tilbud til studenter i arkeologi så vel som geofag. Geomorfologiske landskapsformer og deres potensial med hensyn til klima, vann og ferdsel kan på den ene side fortolkes i sammenheng med arkeologisk relevante boplasser og deres økonomi, på den annen side landskapsformende naturprosesser. De foregår på ulike skalanivå (romlige dimensjoner og tid), relevant for arkeologi og geologi samt geoteknikk. Endringene påvirker menneskegjorte strukturer og artefakter i bakken. De gjelder løse masser generelt og kan innebære naturfarer spesielt. Forholdene mellom faste korn, flytende vann og luft påvirker både jordsmonn som kulturhistorisk arkiv og stabilitet i bakken som bærer infrastruktur og danner den faste jords grensesjikt mot atmosfæren.

En vesentlig felles faktor hos vertikale bevegelser av masse er tyngdekraften. Forflyttinger er avhengige av bl.a. (is) og varme i det løse materiale. Som stikkord nevnes turbulent glidning i antropogent eller naturgitt akkumulert jord (grav - og gårdshauger, skred), oppfrysing av artefakter så vel som stein, lufting av vegetasjonens rotsone ved frysing/ tining, generelt former for erosjon (ved vind og vann). 

Undervisningen og øvelsesoppgavene vil samle seg om de fundamentale forårsakende prosesser og derav utlede eksempler på virkninger, gjerne valgt etter studentenes interesser. For eksempel kan fortetning av jordsmonn knyttes til både tidligere belastninger som boplass eller ferdselsvei og til bevegelse av vann i bakken og dens bæreevne og glidning. 

Ytterligere fordypning i et spesielt emne (arkeologisk eller geofaglig) velges individuelt ved tema for karaktergivende essay. 


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

  • grunnleggende kunnskap om fysikalsk jordbunnsvitenskap. Stikkord er korndannelse, sedimentering, vekselvirkninger mellom vann og jord, vannets bevegelse og varmeforhold i jordsmonn, stabilitet og forflytting av løse masser.

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

  • forklare minst kvalitativt vanlige fenomener knyttet til jordsmonn og anvende kunnskapen innen sine fagfelt.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Undervisningen består av forelesninger med anledning til diskusjon, totalt i 24 timer. Undervisningen fordeles på 4 samlinger. Hver samling består av 3 dager, med 2 timer undervisning per dag.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det vil bli utdelt 3 oppgavesett med forståelsesspørsmål til fastsatte tidspunkt i løpet av semesteret. Minst 75 % av oppgavene må besvares tilfredsstillende, der studenten i det minste viser at relevante grunnprinsipper legges til grunn .

Oppgavene har til formål å prøve studentenes egen forståelse. Korte svar (telegramstil; stikkord) innleveres elektronisk. Som regel skisseres svar på oppgavene som ledd i forelesningen etter dato for innleverte oppgaver. Studentene oppfordres til å besvare oppgavene i arbeidsgrupper.

Studenter med ulik orientering (f. eks. i fysikk, arkeologi, geologi) kan gis ulike oppgaver.

Arbeidskravet må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen:

Eksamen består av en hjemmeeksamen (essay) på 3500-5200 ord (10-15 sider), referanser og fotnoter ikke medregnet, over selvvalgt emne. Inntil tre kandidater kan levere en felles hjemme-eksamensoppgave med proporsjonalt større omfang. Tema for eksamensoppgaven skal være jordsmonnet i seg selv eller i relasjon til anvendelser på andre fagfelt. Det anbefales å konferere med faglærer om emnet studenten vil velge så tidlig som mulig.

Karakterskala fra A til F Karakterskala fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: ARK-3007
  • Undersider