høst 2020
ARK-3014 Tingenes tale: Nye perspektiv på materiell kultur - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Valgfritt masteremne for studenter på masterprogrammet for arkeologi. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende med fordypning i arkeologi.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Studiepoengreduksjon

ARK-3014 Materiell kultur og samfunn 10 stp

Innhold

Materiell kultur har lenge vært et neglisjert felt innenfor samfunnsvitenskapene, men har i den seinere tid fått en helt ny aktualitet. Faktisk snakkes det i dag om en "vending mot tingene" der objekter og materielle strukturer sees på som medaktører i skaping og vedlikehold av samfunn og kultur. Dette emnet tar for seg denne materielle vendingen og hvordan den har påvirket arkeologisk og samfunnsvitenskapelig forskning. Ulike teoretiske tilnærminger presenteres og diskuteres, og gjennom varierte eksempler belyses det hvordan disse tilnærmingene har vært anvendt til gi en ny forståelse av samfunn, av menneskets forhold til tingene, og av tingene selv.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

  • Emnet skal gi en oversikt over nye perspektiv på materiell kultur innenfor ulike disipliner og gi en forståelse av de viktigste teoretiske tilnærminger som har vært anvendt.

Ferdigheter:

  • Gi kunnskap om tingenes egenart og deres betydning som kilde til forståelse av fortid og samtid.
  • Gi kunnskap om tingenes betydning for skaping og vedlikehold av samfunn og kultur.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Forelesninger og seminarer, til sammen 12 doble timer. Det legges opp til og forventes aktiv studentdeltagelse.

Eksamen

Eksamen:

Eksamen består av en hjemmeoppgave på ca. 3500 ord (ca.10 sider). Tema for oppgaven velges i samråd med faglærer og skal godkjennes av denne. Karakterer fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F, dersom det arrangeres utsatt prøve.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: ARK-3014
  • Undersider