høst 2020
BED-2042NETT Prosjektstyring - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

For å ta dette emnet må studenten tilhøre programmet "Prosjektledelse, nettbasert". Emnet kan dermed ikke tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiepoengreduksjon

BED-2042F Prosjektstyring 10 stp
BED-2108 Prosjektstyring 10 stp
BED-2012 Prosjektledelse 10 stp

Innhold

Innholdet retter seg mot personer som arbeider, eller ønsker å arbeide, i offentlig eller privat virksomhet hvor prosjektarbeid er relevant som arbeidsform. Det egner seg også som videreutdanning for personer med annen høyere utdanning. Det vil være en fordel med noe erfaring fra praktisk prosjektarbeid.  

Emnet skal dyktiggjøre deltakerne i å anvende metoder og verktøy for styring av prosjekter i privat og offentlig virksomhet og øke forståelsen for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av kortvarig og mer ukjent karakter.


Hva lærer du

Kunnskaper:

Studenten skal etter gjennomført emne kunne forstå og redegjøre for:

 • sentrale begreper, teorier, prosesser og utfordringer knyttet til styring av prosjekter ved å arbeide med ulike tema relatert til prosessen som går fra en prosjektide oppstår via planlegging og gjennomføring til prosjektet avsluttes, evalueres og resultatene eventuelt tas i bruk.
 • hvordan prosjekter er et virkemiddel for å skape verdi for oppdragsgiver og interessenter, der organisering og styring tilpasses slik at man får en mest mulig hensiktsmessig gjennomføring av prosjektet.
 • prosjektstyring som fag, herunder etiske betraktninger, fagets historie og plass i samfunnet
 • nytenkning og innovasjon innen faget prosjektstyring

Ferdigheter:

Studenten skal etter gjennomført emne kunne anvende sine kunnskaper for å:

 • forstå og beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer i prosjektstyring og bruke disse for å analysere problemstillinger knyttet til formidling og utøvelse i faget.
 • reflektere og justere egen prosjektfaglig utøvelse finne fram til og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser generelle utfordringer i prosjektstyring

Generell kompetanse:

Studenten skal etter gjennomført emmne være i stand til å:

 • vurdere og ta beslutninger knyttet til de ulike prosjektfasene, herunder ta beslutninger knyttet til prosjektoppfølging, økonomisk styring av prosjekt og målrettet prosjektstyring i et flerprosjektmiljø
 • vurdere og tilpasse intern og eksterne organisering
 • drøfte ulike perspektiver innen faget prosjektstyring med andre og gjennom dette bidra til god praksis i tråd med yrkesetiske krav og retningslinjer


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet er delt opp i korte moduler som kan inneholde video og audiopodcaster, og andre nettbaserte aktiviteter. Undervisningen kan i tillegg i noen tilfeller strømmes fra UiTs lokaler i Alta og opptak vil kunne bli brukt på et senere tidspunkt. Handelshøgskolen har gjennomført en vurdering av behandlingsgrunnlaget interesseavveining og henviser til Datatilsynets veileder om behandlingsgrunnlag.

Behandlingsgrunnlaget er «berettiget interesse» og formålet med bruken er å få formidlet faglig innhold og lærings prosesser. Strømmede sendinger og/eller audio/videopodcast blir lagret og publisert på Canvas slik at materialet senere kan benyttes som repetisjon. Innspillinger av høy kvalitet vil kunne benyttes også for senere års inntak dersom det er behov for det, men kun opptak av typen der foreleser er i sentrum. Emnet gjennomføres som nettundervisning. Undervisningen organiseres i tematiske moduler som publiseres på emnets læringsplattform (her canvas). Undervisningen gis gjennom forelesningsvideoer og podcast.  Arbeidsformen er individuell arbeid samt oppgaveløsning i studentteam og innlevering av arbeidskrav (i studentteam). Deltakelse på emnet forutsetter at studentene har tilgang til pc, kunnskap om grunnleggende programvare og tilgang til internett. Emnet kan inneholde fysiske samlinger (som blir strømmet). Informasjon om dette vil gis ved oppstart av emnet.


Eksamen

Arbeidskrav

Minst ett obligatorisk arbeidskrav er grunnlaget for vurdering underveis av studentene i tillegg til ikke-obligatoriske arbeidskrav. Hensikten med arbeidskrav er å øke læringen og forberedning til eksamen ved at studentene samarbeider om å jobbe med pensum. Obligatoriske arbeidskrav skal gjøres i studentteam med 3-5 deltakere. 

Arbeidskrav leveres via UiT - Norges arktiske universitet sin digitale læringsplattform Canvas innen oppgitt frist. Arbeidskrav må være godkjent før studenten får gå opp til eksamen.

Godkjente arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

 Eksamen

4-timers skriftlig individuell eksamen teller 100 prosent. Karakterskala A-E, med F som stryk. 

Skriftlig eksamen avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik, samt ved Nord-Troms studiesenter, Vadsø Studiesenter og studiesenteret på Finnsnes. I tillegg vil det bli avhold skriftlig eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesentere vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc.).

Studentene må selv velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb. Studenter som ikke registrerer eksamenssted vil bli plassert på eksamenslisten i Tromsø eller Alta.

Vi gjør oppmerksom på at eventuell digital eksamen normalt kun gjelder våre campus grunnet regelverk rundt disse. Ved studiesenterne går eksamen på papir. Eksamen i Oslo er digital.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%) og avvikles kun ved Campus (Alta, Kirkenes, Harstad, Narvik og Tromsø).


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2042NETT
 • Undersider