Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

BED-3085 Å organisere og styre - 10 stp

Sist endret: 11.08.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på master i ledelse og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Forståelse av organisasjoners oppbygging og virkemåte er en forutsetning for å kunne utøve ledelse og utvikle organisasjoner.

Emnet «Å organisere og styre» skal gjennom bred gjennomgang av teori, gi studentene forståelse og ulike perspektiver for analyse av strukturer, kultur og prosesser i organisasjoner.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse

Studenten skal

  • ha bred kunnskap om teori innenfor organisering og styring av mennesker og organisasjoner i ulike omgivelser og situasjoner
  • ha inngående kunnskap om sammenhengene mellom organisering, styring og atferd, og påvirkningen dette har på prestasjoner og resultater

Ferdigheter

Studenten skal:

  • kunne beskrive og forklare hvordan organisasjoner fungerer, og hvilken betydning styring har for menneskelig samspill og organisatoriske resultater.
  • ha avansert kunnskap i å anvende teori som praktisk redskap for analyse og problemdiagnose, som inntak til forbedring av praksis, utvikling og endring av organisasjoner
  • ha avansert kunnskap for å forstå og fortolke mennesker, saker og situasjoner fra ulike perspektiver

Kompetanse

Studenten skal være i stand til å

  • analysere organisasjoner og organisasjoners virkemåte gjennom konkrete perspektiver og tilnærminger til forståelse, fortolkning og analyse
  • anvende kunnskap om organisering og styring og konkrete virkemidler for å påvirke, utvikle, endre og forbedre organisasjoners virkemåte og måloppnåelse
  • reflektere over, og har et bevisst forhold til etiske spørsmål knyttet til organisering og styring

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, studentframlegg.

Eksamen

Arbeidskrav:

Informasjonskompetanse (https://result.uit.no/ikomp/), nettkurs før første samling. Og en skriftlig innlevering. Arbeidskrav må være godkjent for å få avlegge eksamen.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Eksamen:

3 ukers individuell hjemmeeksamen, bokstavkarakter A-E, hvor F er stryk.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen innlevering 18.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan