høst 2020
BIO-3603 Klinikk, HMT-evaluering - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk for Akvamedisin. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

BIO-2604 Fiskesykdommer, BIO-2605 Fiskepatologi, BIO-3519 Parasittologi og epidemiologi, BIO-3602 Farmakologi, MTE-2003 Oppdrettsteknologieller BIO-2604 Fiskesykdommer, BIO-2605 Fiskepatologi, BIO-3519 Parasittologi og epidemiologi, BIO-3602 Farmakologi, FSK-2010 Oppdrettsteknologi

Studiepoengreduksjon

FH-101 Klinikk og HMT-evaluering 9 stp

Innhold

Emnet arrangeres som et feltkurs og avspeiler arbeidssituasjonen ferdigutdannede fiskehelsebiolog vil møte som feltarbeidere i norsk havbruksnæring. Emnet gir studentene en innføring i utøvelse av praktisk fiskehelse ute på oppdrettsanlegg og i førstelinje fiskehelsetjeneste. Et av emnets mål er å motivere studentene til en yrkeskarriere ute i næringen som aktive aktører i utformingen av norsk oppdrettsnæring.

Emnet inkluderer besøk på settefisk- og matfiskanlegg, lakseslakteri og ulike servicebedrifter knyttet opp mot næringen. Undervisningen i kurset er praktisk rettet og består av en klinikkdel og en rapportdel (HMT-evaluering).

Undervisning: Feltkurs 10 dager i månedsskiftet august/september.


Hva lærer du

Klinikkdelen gir en opplæring i veterinærmedisinske feltrutiner og prosedyrer ved inspeksjon, prøvetaking, disseksjon av fisk for rutinemessig kontroll og for diagnostisk uttak av prøver, prøveopparbeiding på laboratorium, journalføring og innsending av prøver til diagnoselaboratorier. 

HMT-evalueringen omfatter inspeksjon på oppdrettsanlegg hvor studentene skal evaluere status mht helse, miljø og teknologi (HMT) til et anlegg. Evalueringen, konklusjoner og anbefalinger skal oppsummeres i en skriftlig rapport.

Deltakelse på kurset og rapporten danner grunnlag for godkjenning av kurset. Etter eksamen sendes rapportene til respektive oppdrettsanlegg.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Feltarbeid, seminarer og bedriftsbesøk. Feltundervisningen er «case-basert» og vil fange opp dagsaktuelle problemstillinger innen klinikk og operasjonell virksomhet. Seminarene omfatter temamøter med ulike aktører i næringen fra offentlig forvaltning til private bedrifter. For å gi studentene et komplett bilde av næringen, besøkes bedrifter i leverandørindustrien i og rundt næringen.

Eksamen

Skriftlig rapport som blir evaluert med bestått eller ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen: Det gis ikke kontinuasjonsadgang i dette emnet.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: BIO-3603
  • Undersider