høst 2020
ELE-2503 Digitalteknikk - 5 stp

Sist endret: 24.02.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert.

Studiepoengreduksjon

ITE1885 Analog og digital elektronikk 5 stp
ITE1715 Digitale systemer 5 stp

Innhold

 • tallsystemer, kodetyper
 • binær aritmetikk; adderer, subtrahere, 1-kompliment, 2-kompliment, tall med fortegn og BCD-addisjon
 • logiske porter
 • boolsk algebra; Forenklingsregler, Karnaughdiagram
 • analyse av kombinatoriske kretser
 • dataomforming; dekodere, enkodere, multipleksere, demultipleksere og AD-omformer
 • vipper, tellere og register
 • lagringsenheter; ROM, RAM, PROM, EEPROM  


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper    

Studenten kan:

 • beskrive forskjellige tallsystemer, kodetyper, binær aritmetikk, boolsk algebra og karnaughdiagram. 
 • beskrive kombinatoriske kretser, vipper, tellere og register, enhetene for dataomforming og lagringsenhetene. 

Ferdigheter    

Studenten kan:

 • omforme mellom de ulike tallsystemene og utføre aritmetiske operasjoner i de ulike tallsystemene.
 • analysere enkle digitale systemer bestående av basiskomponentene, latch, vipper, register og enhetene for dataomforming. 

Generell kompetanse    

Studenten kan:

 • konstruere enkle digitale systemer.
 • tilstrekkelig fagtermologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor digital elektronikk.
 • planlegge og gjennomføre laboppgaver.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, samt obligatoriske laboratorieøvelser. Nettstudenter kan følge forelesningene via nettet, og samles to uker på campus for å gjennomføre laboratorieøvelsene.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det er et arbeidskrav som må være godkjent for å få karakter i emnet. Arbeidskravet består av følgende som må være godkjent:

 • 3 av 3 laboratorieøvinger

Eksamen og vurdering:

Mappevurdering der seks tester teller med i vurderingen (fem canvastester og en muntlig test). For de fem canvastestene har studentene mulighet til å forbedre resultatet sitt etter første gjennomkjøring.

Det gis en felles karakter for hele emnet etter karakterskala A-F, der F er ikke bestått.

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter i dette emnet.


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: ELE-2503
 • Undersider