høst 2020
ELE-2603 Datanett - 5 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391

Studiepoengreduksjon

ITE1913 Digital signalbehandling og datanett 5 stp

Innhold

Grunnleggende kunnskap om kommunikasjon: denne delen dekker strukturen i dagens nettverk og protokoller for slike nettverk. Hvordan bygge opp innebygde kommunikasjonsprotokoller ved bruk av OSI-modellen. Strukturen til dagens internett og de mest brukte protokollene vil bli vektlagt. Studentene skal studere noen viktige teknikker; kryptering, feildeteksjon og korrigeringsteknikker, flow control teknikker (stop-and-wait, sliding windows) og contention metoder. · Trådet og trådløse nettverk: denne delen gir en oversikt over trådet og trådløse nettverk og vanlige protokoller: UART, SPI, I2C, Ethernet, wifi, bluetooth og Zigbee. · Implementering av kommunikasjonsprotokoller: denne delen dekker teknikker for å implementere kommunikasjonsprotokoller på innebygde systemer I tillegg til grunnleggende nettverksprogrammering (Client-Server).

Anbefalte forkunnskaper

ELE-2503 Digitalteknikk, ELE-2602 Mikrokontroller, TEK-1501 Statistikk, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Forstå prinsippene for design av komplekse datanettverk, fordeler og ulemper med forskjellige overføringsmedier og overføringskapasitet i gitte overføringsmedier og forhold.

- Skille mellom forskjellige typer signaler brukt i nettverkene.

- Forstå teknikker for overføring av pakker i datanettverkene.

- Forstå prinsippene for feildeteksjon og korrigering.

- Forstå prinsippene for kryptering av data.

- Forstå prinsippene og anvende teknikkene for analog til digital konvertering

Ferdigheter:

-Konvertere sampler av analoge signaler til binære bit.

- Beregne overføringskapasiteten til en gitt kanal.

- Tegne diagrammer som beskriver media access control teknikker.

- Utforme pseudo-kode for implementering av kommunikasjonsprotokoller for mikrokontrollere.

- Beskrive ramme/pakke-strukturen for en gitt protokoll for pakkeoverføring.

- Beregne frame check sequence for feildeteksjon og korreksjonsteknikker.

Kompetanse:

- Studentene forstår strukturen av datanettverk, faktorene som begrenser kapasiteten til et gitt overføringsmedium, teknikkene som brukes for å garantere at informasjon blir korrekt levert til mottaker, teknikker for å beholde dataintegritet. 

- Studentene kan anvende kunnskaper fra emnet for å designe deres eget protokoller som tilfredsstiller deres egne krav og kunne implementere dem på mikrokontrollere.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og Engelsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og obligatorisk laboratoriearbeid. Studentene skal også arbeide med en obligatorisk prosjektoppgave.

Eksamen

Eksamen og vurdering

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis separate delkarakterer for eksamen og prosjekt. Til slutt vil det gis en samlet karakter.

Vektingen av eksamen og prosjekt:

  • Prosjekt- 50%
  • Skriftlig eksamen- 50%

Det gis ikke kontinuasjonsadgang på prosjektet for studenter i dette emnet. 

Det gis kontinuasjonsadgang på eksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


  • Om emnet
  • Studiested: Narvik |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: ELE-2603
  • Undersider