Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

ETE-2602 Strømrettere og transformatorer - 5 stp

Sist endret: 30.06.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor elkraftteknikk.

Innhold

Emnet inneholder:

Grunnleggende elektromagnetisme: Magnetiske kretser, hysterese, metning, koblede spoler, induksjon, induktans, reaktans.

Grunnleggende halvlederteori: Dioder, tyristorer, transistorer, svitsjetap.

Termiske forhold: Tapsvarme, maskintemperatur, driftsformer, kapsling og merking, aldring.

Lysdimmere: Innsnittstyring, elektroniske ballaster, lysdioder.

Transformatorer: Ideell transformator, praktisk transformator, tap og virkningsgrad, trefasetransformatorer, koblingsgrupper, spesielle transformatortyper.

Strømrettere: Diodekoblinger, styrte strømrettere, aktive omformere, likestrømsomformere.

Anbefalte forkunnskaper

ETE-2501 Elektrisitetslære, ITE1835 Elektrisitetslære

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten har kunnskap om:

- Dioder, tyristorer og transistorer anvendt som brytere

- De vanligste diodelikeretterkoblingene

- Styrte likerettere og vekselrettere

- Frekvensomformere

- Likestrømsomformere

- Transformatorens oppbygging og virkemåte

- Transformatorens koblingsmåter og anvendelsesområder

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne:

- designe enkle spenningsforsyninger med likeretting, filter og spenningsregulering.

- designe ulike typer strømrettere (likerettere, vekselrettere, frekvensomformere, likestrømsomformere).

- designe ulike typer transformatorer.

Kompetanse:

Kandidaten skal kunne se omformere og elektriske maskiner som elementer i et større system

- Kandidaten skal kunne kombinere de ulike teknologiene som beskrives i emnet.

- Kandidaten skal kunne anvende de ulike teknologiene i et tverrfaglig perspektiv.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratorieøvelser, obligatoriske semesterprosjekter, skriftlige regneøvinger (ikke obligatoriske).

Eksamen

Arbeidskrav

Samtlige fire laboratorieøvelser skal være gjennomført og godkjent.

 Eksamen og vurdering

Karakter for emnet bestemmes av en aritmetisk vekting av resultatene fra semesterprosjekt og muntlig eksamen som teller like mye i evalueringen av emnet.

Eksamener og semesterprosjekter karaktersettes i henhold til regelen A - F, der A er det beste resultat og E er den laveste karakteren for å passere. Beståtte arbeidskrav gir tilgang til eksamen.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ITE1908 Kraftelektronikk og elektriske maskiner 5 stp