høst 2020
ETE-2606 Energi og miljø - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode 9391.

Studiepoengreduksjon

ITE1840 Energi og miljø 10 stp

Innhold

Kraftnæringen oppbygging og virkemåte.

Nettvirksomheten, oppbygging og nettstruktur.

Inntektsrammen for nettvirksomheten.

Tariffering

Investeringsmetodikk innenfor nettvirksomhet

Framtidens nett

Elektrisk forbruk

Kraftmarkedet

Kraftsalg

KrafthandelPrisdannelser i markedet

Finansiell handel

Elsertifikater

Drøfting av ENØK begrepet.

Miljø, status og utfordringer.

Muligheter for å redusere energiforbruket.

Markedsplasser for miljø.

Energiproduksjon og forbruk i fremtiden.

Energiteknologier.

Solenergi.

Bioenergi.

Vannkraft.

Vindkraft.

Bølgekraft.

Tidevann og havstrømmer.

Fossile brensler.

Termisk kraftproduksjon.

Kjernekraft.

HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet)


Anbefalte forkunnskaper

ETE-2501 Elektrisitetslære, ITE1835 Elektrisitetslære

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal ha kunnskap om

- hvordan kraftsystemet er bygd opp og fungerer i et teknisk, økonomisk og miljømessig perspektiv.

- hvordan nettvirksomheten er oppbygd og fungerer teknisk og økonomisk.

- kraftmarkeder, prising av energi og krafthandel.

- miljø, ENØK og framtidige miljøutfordringer.

- hvordan energiteknologier fungerer og benyttes i industrien og kraftbasert industri.

- HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) tilknyttet arbeid som elkraftingeniør.

Ferdigheter:

Studenten skal få et helhetsperspektiv på hvordan kraftbransjen og kraftbasert industri fungerer teknisk, økonomisk og med hensyn på miljøutfordringer. Dette skal ses i samspill mellom nett, kraftproduksjon, kraftmarked og miljø. Studenten skal få en forståelse av inntektsrammen for nettvirksomheten, tariffering, lokalnett, sentralnettet, kraftproduksjon, kraftmarkeder, prising av energi, krafthandel, miljø og energiteknologier.

Kompetanse:

Studenten skal få bredde- og dybdekompetanse innenfor energi og miljø, med fokus på kraftnett, kraftproduksjon, kraftmarked, miljø og energiteknologier.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gjesteforelesninger, ekskursjoner til relevante anlegg, øvinger.

Eksamen

Arbeidskrav

Innleveringsoppgaver er obligatoriske og må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen og vurdering

Skriftlig 5-timers eksamen teller 100% av endelig karakter.

Karakterskala A - F, der F er «ikke-bestått».

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


  • Om emnet
  • Studiested: Narvik |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: ETE-2606
  • Undersider