Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

ETE-2802 Systemdrift og vern - 10 stp

Sist endret: 30.06.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode 9391

Innhold

Forskrifter og normer

Forskriftskrav

Vern av elektriske anlegg

Overspenninger og spenningskoordinering

Fra NORDEL til ENTSO-E

Fra Nordic grid code til Network codes

Sentralnettet

HVAC/HVDC

Snitt

Flaskehalser

Frekvensregulering, primær- og sekundær- og tertiærregulering

Driftsforstyrrelsesreserver

Systemvern: PSH LSH Nettsplitting

Regionalnett

Feilanalyse i høyspentanlegg

Kortslutningsstrømmer/-spenninger og jordfeilstrømmer

Måling av strøm og spenning under kortslutning og jordslutning

Ledningsvern

Trafovern

Generatorvern

Høyspentsikringer

Selektivitetsanalyse

Anbefalte forkunnskaper

ETE-2602 Strømrettere og transformatorer, ETE-2603 Roterende elektriske maskiner, ETE-2607 Elektriske anlegg 1, ETE-2608 Elektriske anlegg 2, ITE1908 Kraftelektronikk og elektriske maskiner, ITE1909 Elektriske anlegg 1, ITE1910 Elektriske anlegg 2

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studentene skal ha kunnskap om hvordan Europas kraftforsyning er organisert og hvilke aktører som i stor grad påvirker utvikling mot et energieffektivt samfunn.

Studenten skal ha kunnskap om hvordan elektriske anlegg er bygd opp og virker i systemsammenheng. Feilsituasjoner som berører sentralnett og regionalnett, opphav til disse, konsekvenser, og hvordan man beskytter liv og materiell mot skader på grunn av feil analyse av vernbehov, såvel komponent- som systemverns virkemåte.

Dessuten konstruksjon og bruk av de vanligst benyttede vern for ledninger, generatorer og transformatorer i sentralnettet og regionalnettet.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne drifte det nordiske sentralnettet og regionalnettet, og se samspillet mellom nett, produksjon og marked. Her vises det til såvel internasjonalt som nasjonalt regelverk. Studenten skal også kunne hente markedsinformasjon fra kraftbørsen og derav kunne ta stilling til drift av kraftverk. I tillegg skal studenten kunne hente informasjon om sentralnettet via TSOenes hjemmeside.

Kompetanse:

Kandidaten skal ha bredde- og dybdekunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på elkraftfaget generelt.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Case-basert undervisning. Øvinger.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det gis obligatorisk semesteroppgave og øvinger som skal være godkjent før eksamen.

Eksamen og vurdering:

Skriftlig 5-timers eksamen teller 100% av endelig karakter. Karakterskala A -F.

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ITE1841 Systemdrift og vern 10 stp