Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

FAR-3011 Vitenskapelig metode og tekstforståelse - 5 stp

Sist endret: 24.06.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 • Vitenskapelig metode
 • Dannelsesbegrep
 • Forskningsetikk
 • Statistikk
 • Referansebruk
 • Plagiering
 • Litteratursøk
 • Skriving (tekstoppbygning)

Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte

Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 • Bruke vanlige vitenskapelige metoder
 • Gjøre litteratursøk
 • Vurdere forskningsetikk
 • Velge en passende statistisk metode til et datasett  
 • Bruke dataprogram for å håndtere referanser

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Pensumlitteraturen er på norsk og engelsk.

Undervisning

Forelesninger

Litteraturseminar (obligatorisk)

Grupper (obligatorisk)

Eksamen

Arbeidskrav:

Obligatorisk oppmøte og aktiv deltakelse på seminar og grupper.

 

Godkjent arbeidskrav er gyldig i 9 påfølgende semester.

 

Eksamen:

Muntlig eksamen på 30 minutter.

 

Karakterskala:

Bestått/ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke består siste avholdte ordinære eksamen gis adgang til kontinuasjonseksamen. Kontinuasjonseksamen avholdes ved begynnelsen av påfølgende semester etter siste ordinære eksamen. Kandidater som anses for å ha trukket seg fra eksamen etter § 16 i Forskrift for eksamen, har ikke rett til kontinuasjonseksamen.

Timeplan