høst 2020
FAR-3201 Avansert klinisk farmasi - 10 stp

Sist endret: 01.03.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på masterprogrammet i farmasi og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet er bygget opp med 1 ukes intensiv-undervisning med påfølgende 7 ukers klinisk praksisperiode, da 3 dager i uken.

 

Emnet tar for seg flere metoder brukt i klinisk farmasi:

 • Legemiddelsamstemming 
 • Legemiddelgjennomgang 
 • Informasjon om legemidler til pasienter, pårørende og helsepersonell 

 

God kommunikasjon med pasient og annet helsepersonell (skriftlig og muntlig) er sentralt

 

Emnet gir studenten et grunnlag for å forstå hvordan en klinisk farmasøyt kan arbeide i et tverrfaglig team med fokus på pasienters legemiddelbehandling.


Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte

Kunnskaper, ferdighet og generell kompetanse:

 

Kunnskap og ferdigheter: 

Kandidaten...

 • Kan anvende metoder for å øke kvaliteten på legemiddelbehandlingen og ulike verktøy som er knyttet opp til dette.
 • Kan utføre legemiddelsamstemming og diskutere funn med ansvarlig lege 
 • Kan utføre legemiddelgjennomgang, identifisere legemiddelrelaterte problemer og presentere/diskutere dette med ansvarlig lege 
 • Kan utforme farmasøytiske handlingsplaner og diskutere dissee med ansvarlig lege 
 • Kan undervise og gi råd om legemidler og legemiddelbruk til pasient og personale på sykehus 
 • Kan dokumentere selvstendig arbeid i elektronisk pasientjournal 

 

Generell kompetanse: 

Kandidaten...

 • Kan kommunisere muntlig og skriftlig med pasienter, leger, sykepleiere og annet helsepersonell omkring pasienters legemiddelbehandling 
 • Kan presentere kasuistikk og legemiddelrelaterte problemer, inkludert handlingsplan, på en forståelig måte til helsepersonell som ikke kjenner pasienten fra før 
 • Har innsyn i det å arbeide som helsepersonell i klinikk med de rammer og regelverk dette innebærer

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Anbefalt litteratur er hovedsakelig på engelsk, men det anvendes også norsk litteratur.

Undervisning

Forelesninger

Seminar

Gruppearbeid

Klinisk praksis

 

Første undervisningsuke er det intensiv undervisning.


Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er høst 2021

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Arbeidskrav:

Hele første undervisningsuke er obligatorisk: Forelesninger/seminar/gruppearbeid 

Obligatorisk oppmøte/deltakelse i klinisk praksis

Obligatorisk oppmøte og aktiv deltakelse på seminar i klinikkukene

Gjennomføring av opplæring og obligatoriske kurs i forbindelse med praksis

 

Utfyllende informasjon om arbeidskrav gis ved oppstart.

 

Godkjent arbeidskrav er gyldig i 9 påfølgende semester.

 

Eksamen:

Muntlig eksamen som organiseres som en OSCE (observational structured clinical examination), og som teller 100%. Det gjennomføres tre stasjoner; legemiddelintervju med pasient, diskusjon av funn og legemiddelrelaterte problemer med lege og informasjon/opplæring til pasient. Det er tid til forberedelse før alle stasjoner. 

Karakterskala: Bestått / Ikke bestått    

 

Kontinuasjonseksamen:

Studenter som ikke består siste avholdte ordinære eksamen gis adgang til kontinuasjonseksamen. Kontinuasjonseksamen avholdes ved begynnelsen av påfølgende semester etter siste ordinære eksamen. Kandidater som anses for å ha trukket seg fra eksamen etter § 16 i Forskrift for eksamen, har ikke rett til kontinuasjonseksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FAR-3201