høst 2020
FAR-3502 Studieopphold i praksis - master - 15 stp

Sist endret: 01.03.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på masterprogrammet i farmasi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 • Farmasifaglig rådgivning
 • Legemiddelsamtaler
 • Gjennomføre en spørreundersøkelse på praksisapoteket
 • Kvalitetssystemer og avvikshåndtering
 • Refleksjon over egen progresjon og rolle som farmasøyt


Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte

Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kandidaten...

 • Kan beskrive hva farmasifaglig rådgiving i primær- og spesialisthelsetjenesten omhandler
 • Kan forklare hvordan dette kan bidra til økt kvalitet i legemiddelhåndteringen
 • Kan utføre legemiddelsamtaler i apotek
 • Kan foreta åpning, stenging og månedsavslutning av/i apotek
 • Kan utføre strukturerte legemiddelgjennomganger i samarbeid med annet helsepersonell i primærhelsetjenesten
 • Kan løse legemiddelrelaterte problemer i dialog med pasient og/eller annet helsepersonell
 • Kan vurdere kvalitetssystemer kritisk
 • Kan bruke observasjoner og erfaringer fra apotek som grunnlag for å utvikle en lederrolle
 • Kan reflektere over egen progresjon og rolle som farmasøyt


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Oppstart i praksisapotek medio oktober.

Ukentlige veiledningsmøter med veileder på apoteket

Obligatoriske oppgaver under veiledning

Videoforelesninger i Canvas


Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er høst 2020

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Arbeidskrav:

Obligatorisk oppmøte på praksis

Studenten må være funnet skikket og faglig kompetent av praksisveileder for å kunne gå opp til eksamen

 

Ved ikke bestått praksisperiode kan praksisperioden tas opp igjen kun én gang, i henhold til Forskrift for eksamen ved UiT § 26.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i 9 påfølgende semester

 

Eksamen:

Mappeevaluering som består av: Tre innleveringsoppgaver og ett refleksjonsnotat

 

Karakterskala:

Bestått/ikke bestått

 

Kontinuasjonseksamen:

Studenter som ikke består siste avholdte ordinære eksamen gis adgang til kontinuasjonseksamen. Kontinuasjonseksamen avholdes ved begynnelsen av påfølgende semester etter siste ordinære eksamen. Kandidater som anses for å ha trukket seg fra eksamen etter § 16 i Forskrift for eksamen, har ikke rett til kontinuasjonseksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: FAR-3502